Pla de recerca: primer any

En el primer any de doctorat la Comissió Acadèmica del programa avalua i, si escau, aprova el pla de recerca de la tesi (article 33 de la normativa reguladora del doctorat). Sense aquesta aprovació el doctorand no podrà continuar els estudis de doctorat.

El doctorand ha de sol·licitar aquesta avaluació mitjançant:

 

L’informe sobre el Pla de Recerca es pot escriure en català, castellà o anglès. L'extensió màxima de l'informe ha de ser de 10 pàgines i/o 2MB, i ha d’incloure:

  1. Títol del projecte de recerca. Consignar els codis de les àrees de coneixement en les que se situa el tema de la tesi, d'acord amb el catàleg elaborat pel Consejo de Universidades.
  2. Paraules clau (5 paraules) Consignar els codis de la matèria, o matèries, que abasten el tema de la tesi, segons la Nomenclatura per als Camps de la Ciència i la Tecnologia de la UNESCO.
  3. Introducció i antecedents (4.000 caràcters màxim).
  4. Hipòtesis i objectius del projecte de tesi (4.000 caràcters màxim).
  5. Tasques a realitzar per assolir els objectius plantejats i metodologia de cada tasca concreta (8.000 caràcters màxim).
  6. Cronograma.
  7. Bibliografia rellevant (4.000 caràcters màxim).
  8. Signatura dels directors o directores i del doctorand.

Aquests tres documents es presentaran al registre de la Secretaria d’Estudiants en format paper dirigit a “Comissió d’Estudis de Doctorat del programa corresponent”. El doctorand també enviarà un e-mail al coordinador del programa de doctorat amb el DAD i el Pla de Recerca en format PDF.

L'informe de la comissió de seguiment de la tesi serà favorable o no favorable i valorarà com a mínim els següents aspectes del pla de recerca:

- La proposta s'emmarca en alguna de les línies de recerca del programa.

- La proposta de pla de recerca correspon a un treball original, és coherent, té unitat i segueix l'estructura fixada a la normativa interna del programa per fer els plans de recerca.

- La tesi és realitzable en el calendari proposat i el doctorand disposa dels equips de laboratoris i mitjans necessaris.

La Comissió Acadèmica resoldrà sobre l’acceptació del pla de recerca en el termini d’un mes. En cas de no acceptació del Pla de Recerca la comissió pot requerir una entrevista amb el doctorand i/o el director i/o el tutor. En qualsevol cas el doctorand disposarà d’un termini de dos mesos per elaborar un nou pla de recerca millorat que haurà de ser aprovat per la Comissió Acadèmica per poder continuar els estudis de doctorat en el marc d’aquest programa de doctorat.

Calendari d’entrega:

Ciències de la Terra: fins l'1 d'abril de cada curs acadèmic.

Ciències del Mar: fins al 15 de juny de cada curs acadèmic.

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències de la Terra

Convocatòria Ajuts Doctorat Ciències del Mar