Pla de recerca: a partir del segon any

El procés d’elaboració de la tesi serà objecte de seguiment anual tal i com s’indica a l’article 34 de la Normativa de Doctorat de la UB.

El seguiment es farà a partir de la documentació que el doctorant ha d’entregar al registre de la Secretaria d’Estudiants en format paper dirigit a “Comissió d’Estudis de Doctorat Ciències de la Terra” abans de l'1 d'abril de cada curs acadèmic.

El doctorand ha de presentar la següent documentació:

 

 • Informe de seguiment. Aquest informe es pot presentar en català, castellà o anglès, ha de tenir una extensió màxima d’una pàgina.

L’informe de seguiment i el DAD també s'han d’enviar, en format PDF, al president de la Comissió de Doctorat.

La Comissió de Seguiment assignada a cada doctorand té l’encàrrec d'avaluar els avenços del Pla de Recerca i les noves aportacions en el Document d’Activitats del Doctorand. El doctorand tindrà especial cura en facilitar la tasca de la comissió de seguiment, indicant el percentatge de progrés i consecució obtingut de cada objectiu dins el curs avaluat i evitant simples repeticions d'informes d'anys anteriors. També s'indicarà com s’han tingut en compte les recomanacions anteriors de les comissions de seguiment. Caldrà que cada any el doctorand disposi d'un informe de seguiment favorable per poder continuar dins el programa de doctorat. Seran necessaris com a mínim dos informes de seguiment consecutius favorables per a poder presentar la tesi a dipòsit.

Qualsevol dada acadèmica que es modifiqui d’un any a l’altre ha de quedar explícitament indicada a l’informe.

Per a sol·licitar un canvi de títol de tesi, de director/codirector/tutor o de dedicació cal demanar-ne l’autorització a la Comissió Acadèmica del Doctorat, mitjançant les sol·licituds que trobareu a l’apartat tràmits de doctorat i que heu de presentar al registre de la Secretaria d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Terra.

Calendari d’entrega:

Ciències de la Terra: fins l'1 d'abril de cada curs acadèmic.

Ciències del Mar: fins al 15 de juny de cada curs acadèmic.

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

 

 • Sol·licitud (El Formulari de sol·licitud romandrà operatiu des del dia 13 de desembre fins al dia 2 de gener de 2023).

  Presentació de les sol·licituds
  Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
  presentaran a:
  - L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
  Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
  https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
  - A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
  https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html