Sol·licitud d'avaluació única

Informació general

El sistema d’avaluació dels graus a la Universitat de Barcelona és l’avaluació continuada. Els estudiants que ho sol·licitin expressament, però, poden acollir-se a un sistema d’avaluació única. Cal tenir en compte les següents indicacions:

  • No es pot demanar avaluació única per a les assignatures de Treball de fi de grau i Practiques externes per raó de les seves característiques.

  • Indiqueu correctament el grup al que esteu matriculats de l’assignatura per la qual demaneu avaluació única. En cas de dubte consulteu el vostre expedient a l'espai personal.

  • Atesa la singularitat dels grups orientats (ensenyament de Dret), els estudiants han de seguir obligatòriament el règim d’avaluació única, per tant, no cal que facin la sol·licitud.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del primer semestre: fins al 29 d’octubre de 2021

 

Formulari de sol·licitud 

 

  • En el grau de Gestió i Administració Pública, el termini de sol·licitud d’avaluació única de les assignatures optatives de la segona meitat del primer semestre serà el 10 de desembre 2021. Les peticions s’han d’adreçar directament al professorat.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del segon semestre: del 28 de febrer al 25 de març de 2022

 

  • En el grau de Gestió i Administració Pública, el termini de sol·licitud d’avaluació única de les assignatures optatives de la segona meitat del segon semestre serà el 12 de maig 2022. Les peticions s’han d’adreçar directament al professorat.