Comissió de Professorat

Presentació

Segons l'article 31 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Professorat està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o el vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora en representació de cada secció dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un membre del personal d’administració i serveis, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

 1. Són funcions de la Comissió de Professorat:
 • proposar els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic, d’acord amb el que estableix l’Estatut,
 • vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat,
 • informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit a la Facultat,
 • informar sobre l’elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents, i
 • totes les altres competències que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dr. Jordi Camarasa (president, degà)
 • Dra. Carme Caelles (Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. César Blanché (Botànica)
 • Dr. Diego Haro (Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dr. Eduardo Mariño (Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dr. David Pubill (Farmacologia)
 • Dra. Tere Montero (Fisicoquímica)
 • Dra. Margarida Castell (Fisiologia)
 • Dr. Jaume Bastida (Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Elena Mercadé (Microbiologia)
 • Dra. Montse Riu (Nutrició i Bromatologia)
 • Dra. Montserrat Gállego (Parasitologia)
 • Dra. Mercedes Amat (Química Orgànica)
 • Dra. Esther Marti (Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Sra. Laura Andaluz (secretàri/a, Oficina d'Afers Generals)