Comissió de Recerca i Transferència

Presentació

Segons l'article 33 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Recerca i Transferència està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o el vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora de cadascuna de les seccions dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un representant dels investigadors en formació predoctoral,
 • un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió de la recerca, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

 1. Són funcions de la Comissió de Recerca i Transferència:
 • organitzar els serveis de suport a la recerca de la Facultat,
 • proposar despeses en infraestructura de recerca, suggerir-ne les prioritats i vetllar pel suport a la recerca, la transferència de coneixement i de tecnologia,
 • assessorar el vicedegà i donar-li suport competent sobre qüestions generals de recerca i política científica,
 • coordinar l’ús dels espais comuns i infraestructures de recerca, i
 • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dr. Carles Ciudad (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. Joan Vallès (Secció de Botànica)
 • Dra. Silvia Canudas (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dr. Antoni Camins (Secció de Farmacologia)
 • Dr. Raimon Sabaté (Secció de Físicoquimica)
 • Dra. Margarida Castell (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Javier Palazón (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Ana M. Marqués (Secció de Microbiologia)
 • Dra. Cristina Andrés (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dr. Alexis Ribas (Secció de Parasitologia)
 • Dr. Santiago Vázquez (Secció Química Orgànica)
 • Dra. Amparo Cortés (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Un representant dels investigadors predoctoral
 • Sra. Glòria Badorrey (secretària, Oficina de Recerca)