Alumnat amb estudis universitaris iniciats (espanyols o estrangers) i un mínim de 30 crèdits reconeguts

Consulteu les dues vies obertes en funció de la universitat de procedència.

Per aquesta via podran accedir als estudis de Grau de Filosofia els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols i als quals se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits ECTS.

La Comissió Acadèmica de la Facultat de Filosofia fixa el nombre de places que ofereix cada curs el grau de Filosofia per aquesta via, així com els criteris de valoració de les sol·licituds.

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. 

Oferta de places:

Grau de Filosofia: 6 places

 

Criteris específics per a la priorització de les sol·licituds:

1. Alumnes amb major nombre de crèdits reconeguts.

2. Alumnes procedents de la branca d'Arts i Humanitats

 

Tràmits a fer:

1) Sol·licitar el reconeixement d’un mínim de 30 crèdits, fins el 30 de maig de 2023.

 

Per tramitar la sol·licitud telemàtica de reconeixement de crèdits adreçada al cap d’estudis clica aquí.  La sol·licitud d'estudi de reconeixement comporta el pagament d'una taxa de 54,54€, d'acord amb el Decret de preus públics (consulteu les bonificacions i exempcions contemplades).

Documentació a presentar

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

Expedient acadèmic

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

DNI/Document d’identitat expedit en el país d’origen (països de la UE)/Passaport (països de fora de la UE).

Certificació acadèmica personal original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV), on figuri la formació assolida, denominació, crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.

En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de grau, la certificació haurà d’incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i d’incloure també informació sobre la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

Pla docent de l’assignatura, en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes pes semestre o any, amb el segell del centre d’origen, original o còpia  autèntica amb el codi segur de verificació (CSV).

Pla d’estudis cursat o quadre d’assignatures, amb el segell del centre d’origen, original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV).

 

Tota la documentació dels punts anteriors ha de ser original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti comprovar la veracitat del document i  ha d'estar penjada per separat a l'aplicatiu (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB). Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un correu electrònic, adjunts o amb un enllaç de descàrrega, a l'adreça electrònica secretariafilosofia@ub.edu. Si la documentació adjunta és una còpia simple, caldrà presentar el document original a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia.

2) Els sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de demanar la plaça a la Facultat de Filosofia mitjançant una sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud en línia: del 31 de maig al 12 de juny de 2023

IMPORTANT:

L’alumnat amb menys crèdits reconeguts dels necessaris haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària. El fet de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça. En tot cas, es recomana a l’alumnat interessat que també sol·liciti l’admissió mitjançant preinscripció universitària. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies.

Per informació sobre la preinscripció universitària clica aquí.

 

Matrícula

L’estudiant amb estudis universitaris iniciats a l’estat espanyol haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient al seu centre d’origen, abonar la taxa corresponent i presentar a Secretaria el comprovant de pagament. Si el centre és de la UB o un centre adscrit a la UB, no s’ha de sol·licitar trasllat d’expedient.

La matrícula es formalitzarà en el curs en què s’ha obtingut plaça i en el termini indicat.

Es convocarà als alumnes per fer la matrícula de manera presencial.

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

  • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
  • Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals, sempre que no hagin obtingut l'homologació del títol.

 

En tots dos supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en el Grau de Filosofia.

La Comissió Acadèmica de la Facultat de Filosofia fixa el nombre de places que ofereix cada curs el grau de Filosofia per aquesta via, així com els criteris de valoració de les sol·licituds.

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. 

 

La sol·licitud d'admissió per aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària.

 

Oferta de places:

Grau de Filosofia: 4 places

 

Criteris específics per a la priorització de les sol·licituds:

1. Alumnes amb major nombre de crèdits reconeguts.

2. Alumnes procedents de la branca d'Arts i Humanitats

 

Tràmits a fer:

1) Sol·licitar el reconeixement d’un mínim de 30 crèdits, fins al 30 de maig de 2023.

Per tramitar la sol·licitud telemàtica de reconeixement de crèdits adreçada al cap d’estudis clica aquí.  La sol·licitud d'estudi de reconeixement comporta el pagament d'una taxa de 54,54€, d'acord amb el Decret de preus públics (consulteu les bonificacions i exempcions contemplades).

 

Documentació a presentar

Document d’identitat expedit en el país d’origen (països de la UE)/Passaport (països de fora de la UE).

Certificació acadèmica personal original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV), on figuri la formació assolida, denominació, crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.

En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de grau, la certificació haurà d’incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i d’incloure també informació sobre la branca de coneixement de la matèria a què es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

Pla docent de l’assignatura, en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen, original o còpia  autèntica amb el codi segur de verificació (CSV).

Pla d’estudis cursat o quadre d’assignatures, amb el segell del centre d’origen, original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV).

Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen, amb el segell original del centre, original o còpia autèntica amb el codi segur de verificació (CSV).

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents. S’ha d'adjuntar la traducció corresponent, efectuada per un traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en català, castellà o anglès.

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/traduccion.htm

Els certificats han d'estar degudament legalitzats per via diplomàtica segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació que provingui de països de la Unió Europea.

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

Els documents originals o bé les còpies legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya d’on procedeixen els documents, es registraran i es retornaran a les persones interessades. En el cas que es presentin còpies legalitzades no és necessari presentar-ne l'original simultàniament.

Si la persona sol·licitant ha cursat els estudis complets per obtenir el corresponent títol al país d'origen ha de presentar: Resolució de denegació de l'homologació o del certificat d'equivalència en l’àmbit acadèmic universitari oficial a Espanya (d’acord amb el RD 412/2014)

Tota la documentació dels punts anteriors ha de ser original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti comprovar la veracitat del document i  ha d'estar penjada per separat a l'aplicatiu (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB). Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un correu electrònic, adjunts o amb un enllaç de descàrrega, a l'adreça electrònica secretariafilosofia@ub.edu. Si la documentació adjunta és una còpia simple, caldrà presentar el document original a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia.

 

2) Els sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de demanar la plaça a la Facultat de Filosofia mitjançant una sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud en línia: del 31 de maig al 12 de juny de 2023 (tancat)

 

IMPORTANT:

L’alumnat amb menys crèdits reconeguts dels necessaris haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària. El fet de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça. En tot cas, es recomana a l’alumnat interessat que també sol·liciti l’admissió mitjançant preinscripció universitària. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies.

Per informació sobre la preinscripció universitària clica aquí.

 

Matrícula

Es convocarà els alumnes per fer la matrícula de manera presencial a primers de setembre de 2023. La incorporació a la matrícula dels crèdits convalidats comporta l’abonament del 20% del preu dels crèdits, d’acord amb el Decret de preus de la Generalitat.

La matrícula es formalitzarà en el curs en què s’ha obtingut plaça i en el termini indicat.

Es convocarà als alumnes per fer la matrícula de manera presencial.

Comparteix-ho: