Laboratori de Geografia Física

Aula 215, 2n pis, Telèfon 934 037 894

El Laboratori de Geografia Física és una aula on es desenvolupen classes pràctiques a més de treballs de recerca (sempre i quan no hi hagi activitats docents de grup). L’espai compta amb la infraestructura i l’equipament necessari per a l’anàlisi de sòls, aigües, sediments, elements vegetals i cendres, que ens ajudin a comprendre a escala humana els diferents processos de naturalesa física que han tingut o tenen lloc a la Terra. En el Laboratori de Geografia Física ja s’han desenvolupat moltes Tesis Doctorals, Treballs de Fi de Grau i Màster i altres treballs de recerca dins els diferents ensenyaments impartits des del Departament de Geografia. El Laboratori compleix les normes de seguretat i recollida de residus establertes per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

Persona responsable: Dr. Xavier Úbeda.

Equipament

Al Laboratori de Geografia Física podem trobar aparells analitzadors específics per a poder desenvolupar totes les activitats necessàries de recerca i docència per analitzar bàsicament aigües, sòls, sediments, cendres, vegetals... així com també una sèrie d’aparells necessaris com la nevera per a la conservació de les mostres, un armari especial i específic per a l’emmagatzematge dels productes de Laboratori, una campana extractora de gasos, entre altres. En alguns casos preparem les mostres per ser analitzats als Centres Científics i Tecnològics de la UB ( CCiTUB ) de la Universitat de Barcelona.

S’imparteix la docència d’algunes assignatures del Grau de Geografia En el cas de “Tècniques Quantitatives i Qualitatives en Geografia”, obligatòria de segon curs, s’imparteix totalment per el seu caràcter pràctic. D’altres assignatures s’hi realitzen les classes pràctiques com: “Hidrogeografia i Geografia dels Sòls” obligatòria de segon; “Fonaments de Geografia Física” obligatòria de primer;
“Canvi global” obligatòria de tercer i “Geografia Física Aplicada” optativa de quart.

Del Màster Planificació Territorial i Gestió Ambiental, també hi ha dues assignatures que tenen classes pràctiques al Laboratori com són: “Planificació i Gestió Forestal” i “Planificació i Gestió d’espais Fluvials i litorals”.

Cada any hi ha alguns estudiants que desenvolupen els seus Treballs fi de Grau i Treballs fi de Màster al Laboratori de Geografia Física.

Hi ha diferents Grups de recerca que fan la seva recerca més aplicada al Laboratori de Geografia Física. Aquests són els següents:


1.- El Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM), del qual l’investigador principal és el Dr. Xavier Úbeda, té diverses línies de recerca relacionades amb el Laboratori, de les que destaquem:
- Paisatges forestals
El grup treballa els següents temes ambientals relacionats amb els paisatges forestals aplicats al territori: els canvis d’usos del sòl, la pèrdua de biodiversitat, els problemes derivats del consum d’aigua i els períodes de sequera en els boscos, els incendis forestals i les seves conseqüències en les aigües i els sòls, les reforestacions i repoblacions, i, finalment, el paper que la gestió forestal pot tenir en la solució de molts dels problemes de les nostres masses forestals.
- Paisatges fluvials
El grup de recerca ha treballat l’àmbit fluvial des de diferents perspectives: processos d’erosió; transport de sediment en suspensió i dissolució; l’establiment de balanços de sediment i també de balanços hídrics; afectació de la qualitat de l’aigua a la gestió dels recursos hídrics; i també anàlisi de la qualitat del bosc de ribera, tant en petites conques experimentals com en
conques de major superfície.


2.- El Grup de Recerca en Ambients antàrtics, àrtics i alpins (ANTALP) coordinat pel Dr. Marc Oliva, té diferents línies de recerca que es recolzen en el Laboratori, entre les quals destaquen:
- Reconstrucció de les oscil·lacions glaciars passades en zones polars (Antàrtida, Groenlàndia, Ellesmere, Svalbard) i d’alta muntanya (Pirineus, Sierra Nevada, Picos d’Europa, Sistema Ibèric, Pamir, Tien Shan). Determinar el patró espacial i temporal de
resposta de les glaceres en el passat és clau per emmarcar la tendència de retrocés actual. Aquest coneixement permet contextualitzar la resposta dels ecosistemes d’ambients freds a la inèrcia climàtica recent, quelcom necessari per a una correcta gestió del territori i de la dinàmica geomorfològica associada.
- Reconstrucció de la variabilitat climàtica passada a les mateixes zones a partir de registres sedimentaris (lacustres, torberes, eòlics, etc) que són analitzats a alta resolució mitjançant diferents tècniques de laboratori. L’establiment de la dinàmica climàtica passada és clau per entendre si les tendències actuals són conseqüència de l’activitat humana sobre el clima o, si per contra, són patrons ja coneguts en el registre passat.


3.- El Grup de Recerca FLuVALPS (PaleoRisk-FluVAlps Research) està coordinat pel Dr. Lothar Schulte. L'àmbit de la Paleogeoecologia se centra en la comprensió dels canvis ambientals i climàtics passats amb ordres de magnitud que tenen el potencial de generar impactes significatius en el funcionament de les societats. Els estudis sota el paraigua de Riscos Naturals, tenen com a objectiu integrar dades multi-arxiu per generar sèries de temps llargues robustes de fenòmens extrems climàtics i hidrològics al llarg del transecte de la Serralada Bètica Oriental, Alps Occidentals i als Alps del Sud ( Nova Zelanda). L'anàlisi de la freqüència, la velocitat del procés i la variabilitat espacial dels esdeveniments extrems passats és necessària per interpretar amb precisió les dinàmiques recents i les interaccions home-entorn, així com per aconseguir una adequada
gestió ambiental del territori. Al Laboratori de Geografia Física s’obren les mostres, es descriuen els diferents sediments i es fan anàlisi de matèria orgànica. També el grup hi ha especialistes en dendrocronologia i al Laboratori es preparen les mostres, s’escanegen i s’observen els anells dels arbres per fer reconstruccions climàtiques.

Relacionat amb aquests grups de recerca i d’altres projectes de recerca del Departament de Geografia, s’han desenvolupat 11 Tesis doctorals des del 2006.