Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria

El Laboratori d’Arqueologia i Arqueometria és l’espai per a l’estudi dels materials arqueològics que permeten apropar-nos al coneixement de les societats del passat. El Laboratori està destinat a la recerca, però també a la docència. Els materials arqueològics, fruit dels diferents i nombrosos projectes arqueològics duts a terme pel personal de la Facultat, són la base idònia per a la docència en el Grau en Arqueologia i el Màster en Estudis Avançats en Arqueologia.

El Laboratori s’organitza en dos espais. Al Laboratori d’Arqueologia es renta, es sigla, es classifica i s’estudien els materials, des dels materials lítics als metalls; els bioarqueològics, com les restes de fauna i botànica, essent la ceràmica un dels més abundants.

Per la seva banda, el Laboratori d’Arqueometria està destinat a la preparació de mostres

per a l'aplicació de tècniques analítiques que permetin estudis de provinença i tecnologia de ceràmiques arqueològiques, així com dels residus orgànics que permetin identificar el seu contingut. També es duen a terme estudis de sòls, anàlisis de pol·len, fitòlits, midons i geoarqueològics.

 

El Laboratori compleix les normes de seguretat i recollida de residus establertes per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

Persona responsable: Dra. Alessandra Pecci

Història

Fundat pel professor Joan Maluquer de Motes el 1970, habilitant diversos espais a l'Edifici Històric de Plaça Universitat, sentà les bases i necessitats de la Prehistòria i l'Arqueologia a la Universitat de Barcelona. Successivament va ser traslladat al Campus Pedralbes (1976) on l'emergència dels grups de recerca ERAAUB, creat el 1985 per J.M. Gurt, i SERP, fundat per J.M. Fullola el 1987, van facilitar la creació del Laboratori d’Arqueometria. L'any 2006 el Laboratori d'Arqueologia i Arqueometria va ser traslladat juntament amb el Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia a la seu de l'actual Facultat de Geografia i Història.

Al Laboratori d'Arqueologia es disposa de piques per rentar materials arqueològics i sis taules en les quals es pot estendre i estudiar el material, així com quatre petites taules auxiliars. Les taules estan destinades a realitzar l'estudi de materials arqueològics i el seu ús es fa establint torns. Una taula està sempre reservada per a pràctiques docents. També existeix un espai destinat a l'emmagatzematge en el qual es troben armaris compactes on custodiar el material que es troba al Laboratori per ser estudiat, així com l’instrumental necessari per a dur a terme les pràctiques d'excavació arqueològica del Grau en Arqueologia. D'altra banda, existeixen col·leccions de referència que serveixen per a la investigació i per a la docència.

El Laboratori d’Arqueometria, d’accés restringit a personal autoritzat, compta amb vitrines amb extractor per a la manipulació de productes químics, així com armaris especials per a solvents i equips instrumentals i maquinària per a fer la preparació de les mostres a analitzar.

Al Laboratori d’Arqueologia s’imparteix part de la docència pràctica de diverses assignatures del Grau en Arqueologia (Metodologia Arqueològica I, II i III, Arqueometria, Bioarqueologia, Treball de camp I i II). També es fa la pràctica de l'assignatura d’Arqueologia del Grau d’Història i de les assignatures del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia (Etnoarqueologia i Arqueologia experimental, Marc teòric i metodològic de l'Archaeological Science, Diagnosis i conservació arqueològica, Bioarqueologia, Geoarqueologia i Micromorfologia de sòls en Arqueologia, Anàlisi de materials ceràmics, metal·lúrgics i altres materials arqueològics). L’ús per a la docència del Laboratori suposa una presència d’alumnes important al llarg del curs.

D’altra banda, al Laboratori es realitza la formació d’estudiants i investigadors/es d’altres Institucions, com són els investigadors convidats i els becaris Erasmus +.

Els treballs que s'executen al Laboratori, derivats dels diferents projectes de recerca arqueològica, permeten, alhora, realitzar Treballs Finals de Grau i, principalment, Treballs Finals de Màster i Tesis Doctorals, en relació directa tant amb la formació com amb la investigació, i són ja un alt nombre. 

La recerca que es desenvolupa al Laboratori és fruit dels nombrosos projectes –nacionals i internacionals– liderats pels investigadors dels quatre Grups de Recerca Consolidats (GRC) de la Secció de Prehistòria i Arqueologia i reconeguts oficialment i finançats per la Generalitat de Catalunya (SERP, GRAP, GRACPE i ERAAUB). Aquests grups aglutinen tots els investigadors i les investigadores, que estan integrats en la Secció de Prehistòria i Arqueologia, la qual destaca pel seu elevat volum de recerca de qualitat i per la capacitat per formar i atraure talent investigador.