Màster en Humanitats Digitals

Matrícula per estudiants de nou accés

La matrícula es realitzarà presencialment a la Secretaria de la Facultat. Per poder dur a terme el tràmit serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Altres”).

Dates

  • Primer període de matrícula, per a l’alumnat admès en el primer o segon període de preinscripció: del 18 al 29 de juliol.
  • Segon període de matrícula, per a l’alumnat admès en el tercer període de preinscripció:
    • Alumnat que ha de cursar el complement de formació: del 19 al 23 de setembre.
    • Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 20 de setembre al 7 d’octubre.

 

Documentació

Durant la formalització de la matrícula serà necessari aportar:

  • El document acreditatiu d’haver realitzat la tutoria prematrícula amb el Coordinador del Màster.
  • La documentació que es detalla a Informació per a la matrícula.

 

Les persones admeses amb titulació d’accés al Màster de països estrangers que prèviament no hagin pogut obtenir l’equivalència del títol a través del Ministerio de Educación espanyol hauran de satisfer la taxa d'estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de Màster (218,15 euros).

Les persones admeses que en el moment de la matrícula encara no puguin presentar el títol d’accés hauran de presentar la declaració de responsabilitat degudament complimentada.

Matrícula per estudiants que continuen amb els estudis (que no són de nou accés)

La matrícula es podrà formalitzar presencialment a la Secretaria de la Facultat o telemàticament amb l’eina d’automatrícula.

Per poder fer el tràmit presencialment serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Per fer el tràmit telemàticament haureu d’accedir al <<Món UB (estudiants)>>, entrar amb les vostres credencials a la <<Intranet de la Teva UB>> i seleccionar l’opció <<Automatrícula i resguard de la matrícula>>.

 

Dates

Del 20 de setembre al 8 d'octubre

 

Documentació

Els estudiants que continuen amb els estudis i, havent signant en el seu moment la declaració responsable, encara no hagin presentat la documentació original entregada en el procés de preinscripció no podran formalitzar la matrícula. Per presentar aquesta documentació cal demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Comparteix-ho: