Adreça corporativa no personal

La Universitat proporciona adreces corporatives no personals que poden ser de dos tipus:

► Orgàniques

► Funcionals

 

Orgàniques: Aquestes adreces es generen per a totes les unitats orgàniques donades d’alta al Registre de la Secretaria General i per als càrrecs electes de la UB.

Per a aquest tipus d’adreces no es fa sol·licitud, sinó que es gestionen des de la Secretaria General i es generen automàticament.

Funcionals: Aquestes adreces es creen per gestionar projectes, serveis o temes específics,com ara un congrés, una revista o un màster.

Aquest tipus d’adreces les genera l’ATIC sota demanda i a petició de la persona responsable,que n’ha de justificar la necessitat.

Les adreces orgàniques es generen per a totes les unitats orgàniques donades d’alta al Registre de la Secretaria General i per als càrrecs electes de la UB. Per a aquest tipus d’adreces no es fa sol·licitud, sinó que es gestionen des de la Secretaria General i es generen automàticament.

Un cop creades, les credencials es fan arribar a la persona responsable de la unitat o del càrrec.

L’identificador local descriuel càrrec. Per exemple: vr.estudiants@ub.edu, dr.dp.antropologia@ub.edu o dg.filologia@ub.edu.

Una adreça orgànica caduca automàticament quan es dona de baixa la unitat o el càrrec.

  Podeu trobar més informació aquí

Les adreces corporatives de tipus funcional es creen sota demanda i prèvia justificació de la necessitat d'aquesta.

La persona responsable pot fer-nos  la sol·licitud.

L'identificador local coincideix amb el nom del projecte, servei o tema específic per al qual s’ha creat. Per exemple: pau@ub.edu, bkub@ub.edu o beca.estudis@ub.edu.

Tenen una vigència de cinc anys i la renovació s’ha de sol·licitar al PAU.

  Consulta els criteris de la UB a tenir en compte a l’hora de generar adreces electròniques

En el cas d'adreces corporatives funcionals pot interessar que més d'una persona pugui llegir i enviar correu, amb la delegació, se li dona permisos a una altra persona diferent de la persona responsable del compte. En tenir permisos, quan es connecta al seu correu corporatiu personal una vegada identificat, també  accedirà a la bústia del correu corporatiu funcional.

Aquest servei el pot demanar la persona responsable del compte corporatiu funcional.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: