Adreça corporativa no personal

La Universitat proporciona adreces corporatives no personals que poden ser:

Orgàniques: L'identificador descriu el càrrec. Per exemple rector@ub.edu o dg.facultat@ub.edu. Aquestes adreces es generen per a totes les unitats orgàniques donades d’alta al Registre de la Secretaria General i per als càrrecs electes de la UB. Aquest tipus d'adreces no cal sol·licitar-les.

Funcionals: són adreces per gestionar unitats, serveis o temes específics com podria ser un congrés, una revista o un màster, pau@ub.edu seria un exemple d'aquest tipus. Aquest tipus d'adreces les genera l'Àrea TIC sota demanda i a petició de la persona responsable que justifica la necessitat d'aquesta adreça.

Les adreces orgàniques entre les quals estan incloses les de càrrecs electes de la UB, es generen automàticament.

Un cop creades, les credencials es fan arribar a la persona responsable del càrrec.

  Podeu trobar més informació aquí

Les adreces corporatives de tipus funcional es creen sota demanda i prèvia justificació de la necessitat d'aquesta.

La persona responsable pot fer-nos  la sol·licitud.

  Consulta els criteris de la UB a tenir en compte a l’hora de generar adreces electròniques

En el cas d'adreces corporatives funcionals pot interessar que més d'una persona pugui llegir i enviar correu, amb la delegació, se li dona permisos a una altra persona diferent de la persona responsable del compte. En tenir permisos, quan es connecta al seu correu corporatiu personal una vegada identificat, també  accedirà a la bústia del correu corporatiu funcional.

Aquest servei el pot demanar la persona responsable del compte corporatiu funcional.

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits