Adreça corporativa no personal

La Universitat proporciona adreces corporatives no personals que poden ser:

Orgàniques: L'identificador descriu el càrrec. Per exemple rector@ub.edu o dg.facultat@ub.edu. Aquestes adreces es generen per a totes les unitats orgàniques donades d’alta al Registre de la Secretaria General i per als càrrecs electes de la UB. Aquest tipus d'adreces no cal sol·licitar-les.

Funcionals: són adreces per gestionar unitats, serveis o temes específics com podria ser un congrés, una revista o un màster, pau@ub.edu seria un exemple d'aquest tipus. Aquest tipus d'adreces les genera l'Àrea TIC sota demanda i a petició de la persona responsable que justifica la necessitat d'aquesta adreça.

Com demano una adreça per a un càrrec?

Les adreces orgàniques entre les quals estan incloses les de càrrecs electes de la UB, es generen automàticament.

Un cop creades, les credencials es fan arribar a la persona responsable del càrrec.

  Podeu trobar més informació aquí

Les adreces corporatives de tipus funcional es creen sota demanda i prèvia justificació de la necessitat d'aquesta.

La persona responsable pot fer-nos  la sol·licitud.

  Consulta els criteris de la UB a tenir en compte a l’hora de generar adreces electròniques

En el cas d'adreces corporatives funcionals pot interessar que més d'una persona pugui llegir i enviar correu, amb la delegació, se li dona permisos a una altra persona diferent de la persona responsable del compte. En tenir permisos, quan es connecta al seu correu corporatiu personal una vegada identificat, també  accedirà a la bústia del correu corporatiu funcional.

Aquest servei el pot demanar la persona responsable del compte corporatiu funcional.

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits