Adreça corporativa no personal

La Universitat proporciona adreces corporatives no personals que poden ser de dos tipus:

► Orgàniques

► Funcionals

 

Orgàniques: Aquestes adreces es generen per a totes les unitats orgàniques donades d’alta al Registre de la Secretaria General i per als càrrecs electes de la UB.

Per a aquest tipus d’adreces no es fa sol·licitud, sinó que es gestionen des de la Secretaria General i es generen automàticament.

Funcionals: Aquestes adreces es creen per gestionar projectes, serveis o temes específics,com ara un congrés, una revista o un màster.

Aquest tipus d’adreces les genera l’ATIC sota demanda i a petició de la persona responsable,que n’ha de justificar la necessitat.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: