Neteja

Neteja'ls tots

Tots els procediments

Acceptació d'estudiants estrangers d'estada temporal (A3221-01)

Introducció Aquest procediment s’aplica tant per tramitar les sol·licituds d’estudiants estrangers que volen fer una estada temporal a la UB per cursar estudis en el marc d’un conveni bilateral d’intercanvi amb una altra universitat estrangera o...

 • Mobilitat
 • Procediment

Adhesió del personal d'administració i serveis al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per a personal de lliure designació) (A212-17)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a gestió de l’adhesió al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, en aquest cas per a personal que...

 • Gestió de càrrecs
 • Procediment

Adhesió del personal d'administració i serveis al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per a personal eventual) (A212-16)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a gestionar l’adhesió del personal d’administració i serveis (PAS) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern,...

 • Gestió de càrrecs
 • Procediment

Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per a càrrecs no electes) (A212-14)

Introducció 1 L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar l’adhesió del personal docent i investigador (PDI) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en...

 • Gestió de càrrecs
 • Procediment

Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per càrrecs electes) (A212-15)

Introducció 1 L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar l’adhesió del personal docent i investigador (PDI) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en...

 • Gestió de càrrecs
 • Procediment

Adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació (A34-02)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes i ordenar la tramitació per a l’adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació per tercers a la Universitat de Barcelona (UB). S’exclou d’aquest procediment el...

 • Patrimoni
 • Procediment

Alta d'una marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (A335-02)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per tramitar l’alta d’una marca davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (en endavant, OEPM), el titular de la qual serà la Universitat de Barcelona. El sol·licitant del...

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Cessió de la marca UB a tercers (sense cost) (A121-01)

Introducció. 1 L'objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar la cessió de la marca UB a tercers. Es tracta d’una autorització per la qual la Universitat de Barcelona atorga a favor d’una persona física o jurídica amb...

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona a institucions externes o a tercers (A34-01)

Introducció El patrimoni cultural moble de la Universitat de Barcelona (UB) s’agrupa, d'una banda, per l’específicament bibliogràfic i documental format pels fons patrimonials de l’Arxiu Històric i el fons bibliogràfic patrimonial de la UB...

 • Patrimoni
 • Procediment

Concessió de la distinció honorífica al professorat jubilat de la Universitat de Barcelona (A211-10)

1 L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a la concessió de la distinció honorífica al professorat jubilat de la Universitat de Barcelona, amb caràcter temporal. S’inicia amb la petició de la Secretaria General a Personal...

 • Àmbit institucional
 • Procediment