Neteja

Neteja'ls tots

Tots els procediments

Acceptació d'estudiants estrangers d'estada temporal (A3221-01)

Introducció Aquest procediment s’aplica tant per tramitar les sol·licituds d’estudiants estrangers que volen fer una estada temporal a la UB per cursar estudis en el marc d’un conveni bilateral d’intercanvi amb una altra universitat estrangera o...

 • Mobilitat
 • Procediment

Adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació (A34-02)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes i ordenar la tramitació per a l’adquisició de béns mobles del patrimoni cultural mitjançant donació per tercers a la Universitat de Barcelona (UB). S’exclou d’aquest procediment el...

 • Àmbit institucional
 • Procediment

Alta d'una marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (A335-02)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per tramitar l’alta d’una marca davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (en endavant, OEPM), el titular de la qual serà la Universitat de Barcelona. El sol·licitant del...

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Cessió de la marca UB a tercers (sense cost) (A121-01)

Introducció. L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a la gestió de la cessió de la marca UB a tercers. Es tracta d’una autorització per la qual la Universitat de Barcelona atorga a favor d’una persona física o jurídica amb...

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona a institucions externes o a tercers (A34-01)

Introducció El patrimoni cultural moble de la Universitat de Barcelona (UB) s’agrupa, d'una banda, per l’específicament bibliogràfic i documental format pels fons patrimonials de l’Arxiu Històric i el fons bibliogràfic patrimonial de la UB...

 • Àmbit institucional
 • Procediment

Concursos per a la provisió de places de personal acadèmic contractat temporal (A211-04)

Introducció. L’objectiu d’aquest procediment és descriure les gestions que cal realitzar per convocar i resoldre els concursos de provisió de places de personal acadèmic contractat temporal de les següents categories de professorat: Professor...

 • Contractació
 • Procediment

Contractació de personal investigador predoctoral en formació amb càrrec al finançament de projectes o contractes de recerca (A211-02)

Introducció. Gestions que cal realitzar per contractar personal investigador predoctoral en formació amb dedicació a temps complet a càrrec de fons procedents de projectes i contractes de recerca que prevegin la contractació de personal...

 • Contractació
 • Procediment

Contractació de personal tècnic amb càrrec a projectes de recerca (A211-01)

Introducció L'objectiu d'aquest procediment és descriure les gestions que cal realitzar per contractar, a càrrec d’un projecte de recerca, personal tècnic que realitzi tasques relacionades amb l’esmentat projecte. El procediment s’inicia quan...

 • Contractació
 • Procediment

Contractació de professorat laboral temporal entre concursos (A211-03)

Introducció Aquest procediment descriu com es realitza la contractació de professorat associat per cobrir places vacants que es produeixin entre concursos (tant de professorat laboral com funcionari) o per cobrir altres situacions (absències...

 • Contractació
 • Procediment

Convenis de pràctiques i de programes de formació professional en dependències o serveis de la UB per a estudiants de centres educatius nacionals i estrangers aliens a la UB (A124-01)

Introducció L’objectiu d’aquest procediment és descriure la formalització d’estades de pràctiques a la UB d’estudiants universitaris i no universitaris d’institucions docents alienes a la UB. La Universitat de Barcelona actua en aquests casos com...

 • Àmbit acadèmic
 • Convenis
 • Procediment