DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip. Si bé la inclusió d’activitats amb aquesta orientació està i ha estat present des de l’origen en les assignatures de caràcter pràctic dels graus d’Enginyeria de la UB relacionats amb les TIC i la Bioenginyeria, l’aparició de la pandèmia en el curs 2019-20 ha obligat a replantejar la metodologia docent. Gràcies a la motivació i dedicació del professorat del Departament d’Eng.Electronica i Biomèdica el que al principi s’albirava com una dificultat s’ha plantejat com un repte que ha d’impulsar i proporcionar un important salt qualitatiu en la millora de l’aprenentatge i formació relacionada amb les competències esmentades. L’existència de proves pilot en diferents assignatures basades en la realització de pràctiques com a projectes i el desenvolupament de plataformes de mesura, control i simulació basades en equips d’instrumentació de petites dimensions i grans prestacions agrupats en el kit EMPENTA (Equips de Mesura per Potenciar la Emprenedoria amb Noves Tècniques d’Aprenentatge) serà utilitzada per dissenyar una estratègia que permeti estendre aquestes metodologies a la gran majoria de les assignatures pràctiques dels ensenyaments d’Enginyeria.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

 • Millorar la motivació dels alumnes com un element necessari de la creativitat, i en especial la creativitat en el treball en equip.
 • Fomentar la innovació i l’emprenedoria mitjançant entorns de teletreball i l’ús de les eines en remot.
 • Treballar estratègies de planificació i coordinació entre professorat de diferents assignatures.
 • Introduir i potenciar l’aprenentatge amb la metodologia learning by doing, tant interdisciplinars com sigui possible.
 • Introduir la perspectiva de gènere en el treball en equip en remot.

Objectius específics

 • Utilitzar els diferents dispositius programables i instruments-multifunció personals (kit EMPENTA) per dissenyar de manera autònoma plataformes d’aprenentatge transversal, multidisciplinar i cooperativa.
 • Pas de pràctiques compartimentades a projectes multidisciplinars.. Dotar a l’alumnat material/eines d’ús individual permet avaluar el nivell inicial de cada alumne i poder acompanyar a tothom durant el curs per assolir el nivell final requerit.
 • Generar un laboratori virtual completament idèntic al presencial: l’aprenentatge no es veu afectat pel fet de poder accedir o no a les instal·lacions de la Facultat.
 • Promoure la creativitat/emprenedoria a l’hora de buscar solucions a problemes: gràcies a tenir accés a diferents eines, l’alumnat presenta diferents solucions als problemes presentats durant les pràctiques; les pràctiques ja no son totalment guiades.
 • Potenciar les iniciatives dels estudiants. Promoure la utilització d’eines de simulació per incentivar la capacitat exploratòria dels estudiants.
 • Promoure la igualtat en l’accés a les eines de l’assignatura. Fer accessible aquesta metodologia i disponibilitat del kit EMPENTA  a la totalitat dels estudiants.
 • Treure profit de ser tutoritzats per professorat fortament implicat en recerca puntera i actual.
 • Fomentar la creativitat associada a la recerca d’informació en un context científic, ordenat i rigorós, però alhora obert.  
 • Incidir en la importància d’adaptació a les necessitats de l’entorn social. Connectar l’alumnat amb els focus d’emprenedoria i innovació de l’entorn UB (StartUB!, PCB, FBG) i altres més generals (EIT Health, EIT Digital, PIER01, BActiva).
Codi del projecte: 
2021PID-UB/010
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Jaime López Sánchez
Participants: 
Mauricio Moreno Sereno
Pere Lluis Miribel Català
Atilà Herms Berenguer
Oscar Ruiz Sanchez
Antonio Pardo Martínez
Jose Maria Gómez Cama
Oscar Alonso Casanovas
Manel Puig Vidal
Javier Sieiro Córdoba
Manuel Carmona Flores
Angel Diéguez Barrientos
Jose Bosch Estrada
Albert Alvarez Carulla
Jordi Colomer Farrarons
Luis Fernandez Romero
Antonio Ruiz Carnerero
Sergio Rodríguez López
Sara Portero Castillo
Adrià Babiano Novella
Júlia Gonzalez Sanz
Joan Canals Gil
Sergio Moreno Martin
Eduardo Picatoste Olloqui
Sergio Jarque Farnos
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (GEET), Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i Grau d’Enginyeria Biomèdica (GEB), màster Eng. Biomèdica, Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica
Assignatures implicades: 
Pràctiques d'assignatures del grau d'EETI (Eng. Electrònica i Tecnologies de la Informació
Pràctiques d'assignatures del grau d'Eng. Biomèdica