Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària. La universitat ha dissenyat també diferents plans d’igualtat, el darrer dels quals, el III Pla d’Igualtat, va ser aprovat en el Consell de Govern en data 7 d'octubre de 2020. Amb gairebé 500 pàgines, aquest III Pla recull reflexions i iniciatives d’actuació per promoure la igualtat a la nostra universitat.

Els plans d’estudis de la Universitat de Barcelona i els professors que hi participem a la seva creació i impartició hem d’implicar-nos activament en la promoció d’actuacions docents que reivindiquin la igualtat entre gèneres i que denunciïn la violència de caire sexista. La violència de gènere, abans de ser física i de tenir efectes visibles, acostuma a amagar-se a les profunditats del llenguatge. Accions com interrompre de manera continuada la interlocutora quan està en possessió del torn de parla, no demostrar-li mai suport, reconeixement o agraïment, ridiculitzar-la, riure's d'ella o culpabilitzar-la dibuixen escenaris violents que poden passar desapercebuts. La raó principal d’aquesta inadvertència és que aquests comportaments estan interioritzats per tots nosaltres com a resultat dels biaixos cognitius que arrosseguem associats al gènere. Aquests biaixos acostumen a castigar molt més les dones que els homes. 

És necessari un treball orientat a l'acció que contribueixi a la lluita contra la violència de gènere des de les aules universitàries. És precisament amb aquesta voluntat que l'objectiu central d'aquesta proposta és promoure a la universitat la presa de consciència sobre la violència de gènere i els biaixos cognitius en contextos de comunicació quotidiana. El projecte d'innovació docent que sol·licitem vol visibilitzar els estereotips de gènere que es revelen en l’ús quotidià del llenguatge. El projecte inclourà experiències d'aprenentatge memorable amb les quals els estudiants identificaran les agressions verbals invisibles que vehiculen alguns enunciats escoltats quotidianament.

L'acció formativa es desenvoluparà en el marc d’assignatures pertanyents a tres graus diferents i quedarà recollida en un material pedagògic que constarà d'àudios, de vídeos i de peces escrites. L'objectiu final és triple: en primer lloc, crear espais d’aprenentatge col·laboratiuentre estudiants de diferents graus de la UB; en segon lloc, fomentar entre els estudiants la creació compartida de coneixement amb l’elaboració conjunta d’un material didàctic multimèdiaque els conscienciï que la violència de gènere no és només física, sinó també, i especialment, verbal; finalment, promoure la posada en acció dels estudiants davant la problemàticaobjecte d’estudi en aquesta proposta. Així, els alumnes prepararan un repertori de respostes assertives possibles davant de les agressions verbals sexistes. Aquest conjunt de respostes seran enregistrades en càpsules de vídeo i seran difoses a través de diferents canals que contribuiran a fer visible l’acció de la universitat per donar resposta a aquesta xacra social.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte vol tenir un impacte positiu en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels estudiants que hi participin, que podran desenvolupar una sèrie de millores en el seu procés d’aprenentatge que explicitem a continuació.

Un dels objectius del projecte és permetre als estudiants de les assignatures implicades conèixer el testimoni de dones que han experimentat micromasclismes verbals, disposar d'espais de reflexió i de discussió sobre aquest fet, analitzar-lo amb rigor científic des de diferents perspectives d'estudi i àrees de coneixement i treure'n conclusions. El projecte els permetrà també enriquir, amb el seu propi testimoni de joves universitaris, el repositori d'àudios sobre manifestacions verbals de caire masclista, sabent que aquest repositori servirà per dissenyar accions de prevenció. També buscaran respostes a aquest problema social tan present a l'esfera pública. La nostra proposta, per tant, enriquirà el seu procés d’aprenentatge formal mitjançant la conscienciació, la presa de posició i la cerca responsable de solucions davant d’una problemàtica que requereix el seu compromís ètic amb la societat a la que viuen.

El projecte ha de garantir satisfer els següents objectius específics:

Capacitar els estudiants en la compilació i interpretació de dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics. Aquesta capacitat és nuclear en el projecte, perquè ens basem en les dades que ofereixen persones que donen el seu testimoni sobre un fet que té profundes implicacions socials i ètiques. I perquè els estudiants contribuiran a recollir més dades, a interpretar-les i a treure'n conclusions.

Desenvolupar la capacitat creativa i emprenedora del estudiants. En la cerca de respostes a les conductes verbals masclistes, els estudiants prendran consciència que, més enllà de descriure i explicar conductes verbals, ells també poden prendre iniciatives, planificar i dur a terme accions amb un impacte social. Aprendran, transferiran coneixement i desenvoluparan habilitats d'emprenedoria social. Tot emprenedor és una persona creativa, que pren riscos per solucionar problemes i que vol transformar el seu entorn. La universitat aposta per estudiants amb aquest perfil creatiu i emprenedor i és obligació dels professors promoure accions docents que afavoreixin aquests perfils.

Dissenyar, implementar, avaluar i validar una rúbrica com a eina de valoració dels enunciats analitzats. La rúbrica haurà de proporcionar una descripció per nivells d'anàlisi (lèxic, sintàctic, pragmàtic, sociolingüístic, legal) que permetin avaluar quins components de la forma i/o el contingut d'aquests enunciats poden influir en la seva interpretació com a agressions micromasclistes.

Promoure el treball col·laboratiu en la resolució de problemes. La capacitat creativa i emprenedora s'intensifica quan el treball és en equip, col·laboratiu i transdisciplinar. El nostre projecte aposta per aquest treball a través d’una proposta que posa en contacte estudiants de cinc graus universitaris i un màster de la UB i que, per tant, permet crear comunitat. També els nostres universitaris podran treballar interdisciplinàriament amb agents socials externs a la universitat.

Afavorir la capacitat comunicativa i l’ús de noves tecnologies dels estudiants. Els estudiants desenvoluparan habilitats per a transmetre i compartir informació, idees, solucions; per a elaborar arguments amb què rebatre micromasclismes verbals quotidians que arrosseguen un univers de creences i de mirades desiguals entre homes i dones. El recurs a les noves tecnologies serà imprescindible tant pel format amb el qual es presentarà el material pedagògic resultant de l’acció d’innovació docent proposada com pels canals a través es farà difusió dels resultats obtinguts.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/012
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
FERNANDO POLANCO MARTINEZ
Participants: 
Estrella Montolío Durán, M.ª Ángeles García Asensio, Mar Forment Fernández, Eduardo Bolívar Mesquida, Marc Bayés Gil, Irene Yúfera Gómez, Antonio Giménez Merino, Rosa Ana Alija Fernández, Jordi Bonet Pérez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Filologia Hispànica, Grau de Comunicació Audiovisual, Grau de Lingüística, Grau de Llengües i Literatures Modernes, Grau de Mestre d'Educació Primària, Grau de Dret, Màster Espanyol com a llengua estrangera: investigació i pràctiques professionals
Assignatures implicades: 
Pragmàtica de l’espanyol Sociolingüística de l’espanyol Comunicació oral persuasiva Pragmàtica intercultural Pràctiques 2 Protecció Internacional dels Drets Humans Fonaments del Dret Filosofia del Dret