Avaluació retrospectiva

L’avaluació retrospectiva (AR) té la finalitat d’avaluar la severitat real d’un projecte. En el moment de dissenyar un procediment es valora de forma prospectiva la severitat que pot tenir dit procediment, però no és, fins un cop realitzat el procediment on s’observa si la severitat prospectiva inicial correspon a la severitat observada real. És per aquest motiu que es fan les avaluacions retrospectives.

La severitat d’un projecte ve determinada pel grau de dolor, sofriment, angoixa o dany durador que pugui experimentar un sol animal de manera individual durant el procediment.

L'avaluació retrospectiva és de la globalitat del projecte, per tant, l’informe preceptiu del responsable del projecte ha d’incloure la informació de tots i cadascun dels procediments que l’integren, amb independència de la seva severitat.

El termini per presentar l’avaluació retrospectiva ve indicat en l’informe de l’Òrgan Habilitat i en darrera instància en la resolució de l’autorització del projecte per part de l’Òrgan Competent.

En quins casos cal presentar AR?

  1. Projectes que utilitzen primats
  2. Projectes amb procediments classificats com a “severs”
  3. Projectes en els quals l’Òrgan Habilitat així ho resolgui en les seves avaluacions.
  4. Tots aquells projectes i excepcionalitats en els que així ho disposi l’Òrgan Competent.

Què cal presentar?

  1. Formulari d’Avaluació Retrospectiva.
  2. Les puntuacions obtingudes a partir del protocol de supervisió dels animals durant la realització del procediment.