Comitè Ètic d'Experimentació Animal

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la UB (CEEA-UB) es va crear l'any 1998 per tal de donar compliment al Decret 214/1997, de 30 de juliol, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

L'article 26 de l'esmentat Decret estableix que "els centres usuaris estan obligats a crear comitès ètics d'experimentació animal, els quals han de vetllar per la cura i el benestar dels  animals d'experimentació".

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 53/2013, en compliment de la Directiva 2010/63/UE, en la qual tots els procediments han d’estar emparats dins d’un projecte, el CEEA-UB va sol·licitar l’habilitació del CEEA com a Òrgan Habilitat per tal de poder avaluar també projectes i donar una major cobertura i assessorament als seus usuaris.

El CEEA-UB va ser autoritzat Òrgan Habilitat per la Generalitat de Catalunya l’1 d’agost de 2016.

Com a Òrgan Habilitat, l'OH-CEEA-UB pot avaluar projectes amb tots els seus procediments, siguin o no duts a terme en les Unitats d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona. Si no són duts a terme en aquestes Unitats, aleshores cal adjuntar l'informe favorable del CEEA competent del procediment concret.