Creació i manteniment d’animals genèticament alterats. Estudi del benestar

La cria i manteniment d’animals genèticament alterats requereix l’aprovació del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) i l’autorització de l’Òrgan Competent mentre no es compleixin aquestes dues condicions:

  • Que la línia estigui “establerta”.
  • Que hi hagi un estudi de benestar que demostri que l’alteració genètica no provoca cap fenotip advers que alteri el benestar de l’animal.

 

D’acord amb la legislació[1], una línia d’animals genèticament alterats es considera que està en fase de creació fins que es considera establerta. Per considerar una línia «establerta» cal que es compleixen dos requisits:

Un cop es compleixen els dos requisits, es considera que la línia ja no està en “fase de creació” sinó en “fase de manteniment”.

 

En la fase de manteniment de la línia es diferencien dues situacions en funció dels resultats de l’estudi de benestar:

  1. Que l’estudi de benestar demostri que l’alteració genètica no provoca cap fenotip advers que alteri el benestar de l’animal: per tant, la cria i el manteniment d’aquesta línia concreta, prèvia validació del CEEA, no requereix cap aprovació dins del marc d’un projecte d’experimentació amb animals (v. exemple d’un Estudi de benestar de Jackson Laboratory d’una línia concreta).

    Ara bé, si els animals es genotipen amb mètode invasiu (per exemple, biòpsia de cua), en aquest cas es considera procediment i està sotmès a l’aprovació d’un procediment/projecte per part del CEEA. El genotipat amb teixits procedents del procés d’identificació (per exemple, la perforació d’orelles) no es considera procediment i, per tant, no requereix l’aprovació per part del CEEA.
     

  2. Que l’estudi de benestar demostri que l’alteració genètica en efecte provoca un fenotip advers que altera el benestar de l’animal (classificat com a lleu, moderat o sever): aleshores la cria i el manteniment d’aquesta línia concreta sempre requeriran l’aprovació dins del marc d’un projecte d’experimentació amb animals.

Tant els formularis d’Estudis de Benestar propis de la UB com d’un altre centre, com de Jackson Laboratory, s’han de presentar  a través de la Plataforma NorayDocs, a l'Oficina Tècnica del CEEA. 

 

 

En el cas de les colònies d’animals genèticament alterats actuals i futures, es plantegen dues possibilitats:

  • Si disposeu de l’estudi de benestar —com a resultat de la caracterització i avaluació del fenotip—, heu de presentar-lo al CEEA (ceea@ccit.ub.edu) perquè determini el nivell d’afectació sobre el benestar dels animals. El CEEA us indicarà si requereix o no d’un procediment per a la cria i el manteniment de la línia.
  • Si no disposeu de l’estudi de benestar corresponent, heu de sol·licitar un procediment de creació d’una nova línia d’animals genèticament alterats al CEEA (ceea@ccit.ub.edu). Posteriorment, caldrà que realitzeu l’estudi de benestar d’aquesta línia tot seguint les indicacions de la Guia pràctica i presenteu els resultats del mateix al CEEA per a la seva valoració (v. Annex Plantilla Estudi de benestar).

 

En cas que tingueu les colònies d’animals genèticament alterats en més d’una Unitat d’Experimentació Animal de la UB, heu de contemplar-ho als procediments i projectes.

Error: Call to undefined function each() a SimplenewsSpool->nextSource() (línia 273 de /www/wub/ceea/sites/all/modules/simplenews/includes/simplenews.source.inc).

Error: Call to undefined function each() a SimplenewsSpool->nextSource() (línia 273 de /www/wub/ceea/sites/all/modules/simplenews/includes/simplenews.source.inc).