Legislació en Experimentació Animal

Tots els Estats Membres de la Unió Europea estan obligats a aplicar les disposicions legals, reglamentàries i administratives respecte a la protecció dels animals utilitzats per experimentació i altres finalitats científiques mitjançant lleis nacionals.

L’objectiu de la legislació és la protecció dels animals utilitzats o destinats a ser utilitzats amb finalitats experimentals, científiques o educatives a fi d’evitar que se’ls pugui causar qualsevol mena de dolor o patiment injustificats, així com impedir qualsevulla duplicitat inútil de procediments d’experimentació, tot reduint al màxim el nombre d’animals emprats.

La primera legislació relacionada amb l’experimentació animal es va promulgar al Regne Unit l’any 1835 a través de la Llei sobre la Crueltat contra els animals després de molts debats entre científics i protectores d’animals, ja que van començar a utilitzar gossos i gats en lloc de rèptils per a les viviseccions (vegeu Cruelty to Animals Act 1876).

L’any 1985, a Europa es va arribar a un acord per controlar l’ús d’animals amb finalitats experimentals. Es van crear dos documents:

El primer document fou promogut pel Consell d’Europa (format per 26 països) sobre la Convenció per a la protecció dels animals usats per a experimentació i altres finalitats científiques (ETS123). Amb tot aquesta convenció només és un document vinculant sense força legislativa.

El segon document és la Directiva del Consell 86/609/CEE, de 24 de novembre, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres respecte a la protecció dels animals utilitzats per experimentació i altres finalitats científiques. No obstant això, la Directiva no va incloure, dins del seu àmbit d’aplicació, l’ús d'animals amb finalitats de formació, de manera que per regular aquesta utilització es va adoptar la Resolució 86/C331/02.

Un dels aspectes més importants de la nova directiva és que fa cabal dels factors que influeixen al benestar dels animals i la seva capacitat de sentir i expressar dolor, patiment, angoixa i dany perllongat i inclou els cefalòpodes, ja que existeixen proves científiques de la seva capacitat d’experimentar també aquestes sensacions.

A diferència de la resta de Comunitats Autònomes, Catalunya no recull la llei espanyola en diferents Ordres, sinó que creà una nova Llei, la Llei 5/1995, de 21 de juny, sobre Protecció dels Animals usats per a experimentació animal i altres finalitats científiques, desenvolupada posteriorment en el Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula l’ús d’animals per a experimentació i per altres finalitats científiques (modificat pel Decret 286/1997, de 31 d’octubre, i posteriorment pel Decret 164/1998).

En aquesta normativa, que inclou tota la normativa europea i espanyola, apareixen nous conceptes: la creació d’una Comissió d’Experimentació Animal i la tipificació dels delictes contra la llei, dividint-los en funció de la seva gravetat.