Obtenció i manteniment de les capacitacions del personal usuari d'animals d'experimentació

 • NORMATIVA ACTUAL
 • FUNCIONS DEL PERSONAL
 • REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ
 • CURSOS DE FORMACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ
 • TREBALL SOTA SUPERVISIÓ
 • SOL·LICITUD DE LA CAPACITACIÓ
 • MANTENIMENT DE LA CAPACITACIÓ
 • ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTINUADA
 • PREGUNTES FREQÜENTS

 

Normativa actual

L’Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, estableix que tot el personal que treballa amb animals d’experimentació ha d’haver obtingut prèviament la capacitació per realitzar de manera autònoma, una o vàries de les funcions següents:

Funció (a): Cura dels animals.

Funció (b): Eutanàsia dels animals.

Funció (c): Realització dels procediments.

Funció (d): Disseny dels projectes i procediments.

Funció (e): Responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals.

Funció (f): Veterinari designat

L'Ordre ECC/566/2015, també especifica en els Articles 6 al 8, que per obtenir el reconeixement de la capacitació de les diferents funcions han de superar-se els cursos de formació dirigits a assolir els resultats de l’aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció. Els cursos tenen un sistema modular amb mòduls troncals per a totes les funcions i altres específics per a les determinades funcions. Aquest sistema permet que un cop obtinguda la capacitació per a una determinada funció i espècie, es pugui ampliar la capacitació per a altres funcions i espècies cursant només els mòduls específics i que no s’hagin cursat anteriorment.

Podeu consultar de manera més detallada els requisits per a la capacitació en l’Ordre ECC/566/2015.

 

Requisits per a l'obtenció de la capacitació

De manera resumida i amb caràcter general, els requisits per a l’obtenció de la capacitació per a les funcions a, b, c i d són:

Funció (a): cura dels animals

 1. Superar un curs de formació per a la capacitació de la funció (a) en l’/les espècie/s desitjades.
 2. Desenvolupar i superar un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per realitzar la funció de manera autònoma. 

Funció (b): eutanàsia dels animals

 1. Superar un curs de formació per a la capacitació de la funció (b) en l’/les espècie/s desitjades.
 2. Desenvolupar i superar un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per realitzar la funció de manera autònoma. 

Funció (c): realització dels procediments

 1. Superar un curs de formació per a la capacitació de la funció (c) en l’/les espècie/s desitjades.
 2. Desenvolupar i superar un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per realitzar la funció de manera autònoma.  

Funció (d): disseny dels projectes i procediments

 1. Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents.
 2. Superar un curs de formació per a la capacitació de la funció (d) en l’/les espècie/s desitjades. En el cas que l’alumne disposi d’un títol universitari que no incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal, és imprescindible que aquest curs inclogui un mòdul sobre fonaments de biologia i fisiologia animal, orientat a l'espècie o grup d'espècies involucrades.  

 

Cursos de formació per a l'obtenció de la capacitació

La normativa estructura el contingut dels cursos com a mòduls formatius de dos tipus:

 • Mòduls fonamentals o troncals:  són comuns per a totes les funcions i espècies, per la qual cosa tan sols s’han de fer en el primer curs de formació per obtenir la capacitació inicial.
 • Mòduls específics de funció: són específics per a una o més funcions i específics d’espècie o grups d’espècie.

Donada aquesta estructura modular, cal distingir entre dos tipus de cursos:

 1. Cursos de formació per a la capacitació inicial: el programa d’aquests cursos ha de contemplar els mòduls fonamentals o troncals, a més del/s específic/s. Són els cursos que s’han de fer quan no es té cap mena de capacitació.
   
 2. Cursos de formació per a l’ampliació de funcions i/o espècies: el programa d’aquests cursos no contemplen els mòduls fonamentals o troncals. Només es poden cursar si ja es té la capacitació inicial. Són per ampliar funcions i/o espècies per les quals no es té la capacitació.

Els cursos de formació han d'estar reconeguts pels òrgans competents en matèria d'experimentació animal i es troben publicats en la web del Ministeri de Ciència i Innovació en compliment de l'article 18.4 de l'Ordre ECC/566/2015. La realització de qualsevol d'aquests cursos té validesa en tot l'àmbit nacional.

Els CCiTUB fan cursos per a la capitació del personal usuari d'animals d'experimentació de les funcions de cura, eutanàsia, realització de procediments i disseny de projectes i procediments en rosegadors i peixos. Aquests cursos tenen un sistema modular amb mòduls troncals per a totes les funcions i altres específics per a les determinades funcions, que permet que un cop obtinguda la capacitació per a una determinada funció i espècie, es pugui ampliar la capacitació per a altres funcions i espècies cursant tant sols els mòduls específics i que no s’hagin cursat anteriorment. Trobareu la informació dels cursos a la web dels CCiTUB.

 

Treball sota supervisió

D’acord amb l’Ordre ECC/566/2015, per poder obtenir la capacitació de les funcions de cura (funció a), eutanàsia d’animals (funció b) i/o de realització de procediments (funció c), aquelles persones que disposin del diploma dels cursos corresponents a cada funció, han de realitzar addicionalment un període de Treball Sota Supervisió, definit com el desenvolupament de les funcions en un entorn real de treball sota el seguiment i control d’un professional competent en les tasques objecte de supervisió.

Les condicions i el procediment a seguir per a la realització del Treball Sota Supervisió per a les funcions b i c en un dels centres registrats com a usuari d’animals d’experimentació de la Universitat de Barcelona, els trobareu a l’apartat  Documents de la pàgina web dels estabularis dels CCiTUB.

En el cas de fer el Treball Sota Supervisió en un centre usuari que no sigui de titularitat de la Universitat de Barcelona, s’hauran de seguir les instruccions que el mateix centre hagi establert en aquesta matèria.

 

Sol·licitud del reconeixement de la capacitació

Amb el certificat de superació del curs de formació, i en el cas de les funcions b i c també amb el certificat de superació del treball sota supervisió, s’ha de procedir personalment a fer la petició del reconeixement de la capacitació a l’òrgan competent en matèria d’experimentació animal.

Aquesta petició es presenta de forma telemàtica.  Trobareu tota la informació a la pàgina web gencat.cat: Reconeixement de la capacitació del personal que manipuli animals per a l'experimentació

 

Manteniment de la capacitació

En el reconeixement de la capacitació s’indica la data de caducitat d'aquest. Per tal de mantenir-lo, caldrà demostrar almenys cada 8 anys un nombre mínim d’hores d’activitats de formació continuada, que varia segons la funció:

Funció a): 20 hores en 8 anys.

Funció b): 25 hores en 8 anys.

Funció c): 45 hores en 8 anys.

Funció d): 40 hores en 8 anys.

Funció e): 90 hores en 8 anys.

Funció f): 90 hores en 8 anys.

En el cas de voler mantenir més d’una funció simultàniament, s’haurà de complir com a mínim amb els requisits de la funció amb major nombre d’hores.

El manteniment de la capacitació s’ha de sol·licitar al mateix òrgan competent que va reconèixer la capacitació.

 

Activitats de formació continuada

Les activitats de formació continuada per al manteniment de la capacitació tenen per objecte assegurar la millora i l’actualització de les habilitats i coneixements inicialment adquirits de una o més funcions.

Es consideren activitats de formació continuada tant impartir com assistir a cursos, seminaris, ponències, tallers o jornades científiques en les que el contingut estigui relacionat amb els resultats d’aprenentatge dels mòduls corresponents a la funció concreta (especificats a l’Annex I de l’Ordre ECC/566/2015). Si compleixen aquestes condicions, aquestes activitats no requereixen del previ reconeixement per part dels òrgans competents, però s’ha de tenir present que s’hauran d’acreditar amb diplomes o certificats en els que consti tant el contingut/programa com la durada de l’activitat.

La normativa també contempla altres activitats com estades autoritzades en centres de recerca o activitats anàlogues encaminades a l’aprenentatge de noves tècniques,  mètodes o normativa aplicables a l’experimentació amb animals o a la seva actualització.

El desembre del 2020, el “Comité Español para la Protección de los Animales utilizados con Fines Científicos (CEPAFIC)” va publicar una Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal, amb l’objectiu d’establir un marc general per a la implementació de la formació continuada i desenvolupar un procediment per a l’acreditació. Es tracta d’una sèrie de recomanacions d’aplicació opcional per part dels Òrgans Competents que són, en últim cas, els encarregats de reconèixer el manteniment de la capacitació.       

 

Sol·licitud del manteniment de la capacitació

Aquesta petició es presenta de forma telemàtica i seguint el tràmit específic per fer la sol·licitud pel manteniment de la capacitació del personal que manipula animals utilitzats per a finalitats científiques.  Trobareu tota la informació a la pàgina web : https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-capacitacio-del-personal-que-manipula-animals-per-a-lexperimentacio?category=75b636d8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

       

Preguntes freqüents

Es pot cursar el curs en una comunitat autònoma i fer el treball sota supervisió en una diferent?

Sí. La normativa estableix que el reconeixement dels cursos de formació i els certificats corresponents són vàlids en tot el territori nacional. Per altra part, i excepte amb animals silvestres, el treball sota supervisió es pot realitzar en qualsevol establiment registrat com a centre de cria, subministrador i/o usuari. Per tant, és perfectament compatible la realització del curs de formació en una comunitat autònoma i el treball sota supervisió en una altra. En aquest cas, la recomanació és sol·licitar la capacitació a l’autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual s’ha fet el treball sota supervisió.

Hi ha un termini per fer el treball sota supervisió un cop superat el curs de formació per a la capacitació inicial?

No. El treball sota supervisió s’ha de realitzar en el moment en què es preveu començar a treballar amb els animals i per tant, no hi ha un termini per realitzar-lo. Es pot fer el treball sota supervisió d’una espècie en concret amb la que s’ha de treballar imminentment i fer-lo d’una altra espècie en un altre moment quan es requereixi. Sí que s’haurà de mantenir és la formació continuada corresponent.

El reconeixement de la capacitació és vàlid en una comunitat autònoma diferent de la que ha fet el reconeixement?

Sí.  Com també els cursos de formació, la normativa estableix que el reconeixement de la capacitació per a cadascuna de les funcions per qualsevol comunitat autònoma té validesa en tot el territori nacional.

El reconeixement de la capacitació obtingut en un altre Estat té validesa a l’Estat Espanyol?

Depèn. La Directiva 2010/63/UE insta als estats membres a complir amb els principis de necessitat i proporcionalitat, de manera que el reconeixement en un dels estats membres sigui eficaç i subjecte a la reciprocitat amb els altres estats membres de la Unió Europea. En aquest sentit, la normativa espanyola dona validesa als reconeixements obtinguts en altres estats membres de la Unió Europea.

Si el reconeixement de la capacitació ha estat obtingut en Estats tercers, les autoritats competents espanyoles podran donar-li validesa sempre i quan puguin comprovar que compleix amb els requisits equivalents de la normativa actual.

Els mateixos criteris s’haurien de tenir un compte tant als estats membres de la Unió Europea com a Estats tercers amb els reconeixements de les capacitacions obtinguts a l’Estat Espanyol, encara que depèn de cada normativa nacional.