Comissió de Recerca

 • Funcions

  La Comissió de Recerca (CR) és l'òrgan que fa el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixement de la Universitat de Barcelona.
   
  L'article 105 de l'Estatut de la UB (Decret 246/2003) defineix les competències de la CR. Aquestes són:
   
  1. distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern,
  2. proposar al Consell de Govern els criteris generals de distribució dels espais i recursos de recerca,
  3. proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació de centres de recerca,
  4. proposar al Consell de Govern la normativa per al reconeixement dels grups de recerca,
  5. analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de recerca, instituts i centres de recerca,
  6. impulsar la transferència de tecnologia,
  7. vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l'àmbit universitari i la seva coherència amb els principis assumits per la Universitat de Barcelona en aquest Estatut,
  8. proposar al Consell de Govern els criteris generals relatius a les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el personal, així com la preservació del medi ambient, i
  9. totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona estableixin.
 • Membres

  Sr. Ferran Medina Jover: Doctorat (Fem-la Pública)