Mesa del Claustre

 • Funcions

  a. Assistir el president en l'exercici de les seves funcions.

  b. Interpretar i suplir el Reglament del Claustre en els casos de dubte o de buit normatiu.

  c. Decidir sobre l'admissió a tràmit dels documents i escrits objecte de tramitació en el Claustre. La inadmissió s'ha de fer mitjançant un escrit motivat i ha de ser comunicada immediatament a les persones interessades i en qualsevol cas en un termini no superior a dos dies.

  d. Adoptar les decisions i les mesures adequades per al desenvolupament normal de les sessions.

  e. Decidir sobre qualsevol altre assumpte que li pugui assignar el Claustre o el seu Reglament.

 • Membres

  Titular

  Sr. Francesc Almendros Viladerrams: Facultat d'Economia i Empresa (Som Universitaris)

  Suplents

  Sra. Gisele Camuñas Campos: Facultat de Dret (Fem-la Pública)

  Sra. Anna Barrera Duque: Facultat de Química (Fem-la Pública)

Comparteix-ho: