Reconeixement de crèdits en itineraris dobles

Els estudiants que s'han matriculat d’itineraris dobles han de sol·licitar, en finalitzar cada curs acadèmic, el reconeixement de crèdits, si és el cas.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau.

 

Sol·licitud

Aquesta sol·licitud emplenada s’ha de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència, juntament amb la documentació original indicada a continuació.

 

Documentació

Expedient acadèmic, en què constin les assignatures superades que donen lloc al reconeixement de crèdits a l’altre ensenyament. Cal adjuntar aquesta documentació a la sol·licitud.

 

Matrícula

Un cop resolta favorablement la resolució de reconeixement, és imprescindible matricular-se dels crèdits reconeguts al més aviat possible perquè s’incorporin a l'expedient acadèmic. Podeu fer-ho en els períodes de matrícula de setembre o de modificació/ampliació de matrícula del mes de febrer.

Excepcionalment, si us trobeu en alguna de les dues situacions que s'indiquen a continuació, podeu formalitzar la matrícula d'aquests crèdits entre els mesos de juny i setembre passant per la Secretaria d'Estudiants i Docència.

  • Si esteu en situació d'acabar els estudis durant el mateix curs acadèmic.
  • Si esteu en situació d'assolir la condició de final de carrera (216 crèdits superats) de cara al curs següent.

 

Preu

L'alumnat d’itineraris dobles està exempt d’abonar el preu per als crèdits de les assignatures reconegudes.

Comparteix-ho: