Modificacions i anul·lacions de matrícula

Períodes:

 • Modificacions amb devolució. 18 i 19 de setembre de 2023 i 12 i 13 de febrer de 2024.
 • Sol·licitud de canvi de grup.  20 i 21 de setembre de 2023 i 14 i 15 de febrer de 2024. Consulteu el següent enllaç.
 • Modificacions sense devolució. Primer semestre: fins al 31 d'octubre de 2023. Segon semestre: fins al 7 de març de 2024.
 • Anul·lació total de matrícula. Primer semestre: fins al 31 d'octubre de 2023. Segon semestre: fins al 7 de març de 2024.

 

Les modificacions de matrícula es poden sol·licitar en els períodes establerts per la UB i han de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

Es podrà accedir fins a tres cops per fer la modificació/ampliació de matrícula. Abans de confirmar la matrícula cal assegurar-se d’haver dut a terme totes les accions que es volen fer.

Modificacions amb devolució

Aquestes modificacions s'han de fer a través del vostre espai a Món UB.

Què podeu fer durant aquest període?

 • Ampliació d'assignatures amb places vacants de primer i segon semestre (setembre) i de segon semestre (febrer)
 • Anul·lació d'assignatures de primer i segon semestre (setembre) i de segon semestre (febrer), amb dret a devolució.
 • Canvis de grup: només els grups amb places vacants.
 • Matricular-vos de crèdits o assignatures reconegudes o convalidades que trobareu inscrites a l'apartat de l'automatrícula com a "Inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades".

 

Només poden efectuar la modificació de matrícula els alumnes que no tinguin rebuts pendents de pagament caducats.

La modificació NOMÉS es podrà fer a grups amb places lliures.

La modificació de matrícula ha de complir els requisits del pla d'estudis i ha de garantir l'acompliment del que estableix la normativa de permanència. Recordeu que no podeu suprimir crèdits obligatoris de cursos inferiors si us heu matriculat de crèdits obligatoris de cursos superiors.

Si sou sol·licitant de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta modificació pot afectar la resolució de la beca i el compliment dels seus requisits.

Per a les modificacions de primer semestre (ADE, Economia i Sociologia) heu de consultar el dia i hora assignat, a partir del 15 de setembre de 2023 a les 15:00 hores en el següent enllaç. Per als graus d'Estadística i Empresa Internacional no hi ha cap ordre establert.

Per a les modificacions de segon semestre no hi ha cap ordre establert en els graus d'Estadística i Empresa Internacional, als altres grau cal que consulteu el següent enllaç a partir del dia 9 de febrer a les 9h.

Les modificacions efectuades en aquests dos períodes generen una nova liquidació econòmica que complementa l'anterior, i la Universitat ha d'abonar a l'estudiant la diferència que hi pugui haver a favor seu.

En aquest cas, si no heu gestionat la sol·licitud de devolució de diners de la nova liquidació a través de l'Espai Personal, cal que lliureu a la Secretaria d'Estudiants i Docència el següent document.

 

Pagament de modificació de matrícula

 • En el primer semestre: si la modificació de matrícula genera un nou pagament a la Universitat, cal fer-lo sempre d'un sol cop i el nou rebut s'ha de fer efectiu en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la modificació. Per a aquest nou rebut no hi ha fraccionament.

 

 • En el segon semestre: la modificació de matrícula del mes de febrer comporta abonar una taxa de 27,27 € per gestió d'expedient, quan el resultat de la modificació implica augmentar el nombre de crèdits de la matrícula ja efectuada. L’estudiant pot fer el pagament a terminis quan l’import dels crèdits a què s'ha matriculat és igual o superior a 300 €. Aquest import es pot fraccionar en dos únics rebuts:
   
  • El primer rebut s’ha d’abonar en el termini màxim de 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula. I ha d'incloure el 50 % de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat l'estudiant més l’import del preu de gestió d’expedient acadèmic.
  • El segon rebut s’ha d’abonar com a màxim el (per determinar) i ha d'incloure el 50 % de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat l'estudiant.

Un cop finalitzat el termini establert per a les modificacions amb devolució, i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, l’estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula sense devolució.

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica, que substitueix o complementa l'anterior; s'ha d'abonar l'import dels crèdits que s'hagin ampliat sense tenir dret a la devolució dels crèdits que s'hagin anul·lat o modificat.

• Matrícula de primer semestre i anual (assignatures a què s'ha matriculat al setembre, de primer i segon semestre): fins al 31 d'octubre de 2023.

•Assignatures de segon semestre: fins al 7 de març de 2024.

Heu d'emplenar el model de sol·licitud S3

Els pagaments a fer com a conseqüència d'una modificació de matrícula, s'han d'efectuar en un sol cop i en el termini de 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si sou sol·licitant de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta modificació pot afectar la resolució de la beca i el compliment dels seus requisits.

Els estudiants poden sol·licitar a la Universitat l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

a) Per malaltia greu de l’estudiant acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de la Salut o de l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, o, segons el col·lectiu, de MUFACE, en què es conclogui aquest impediment. En aquest cas, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat.

En anul·lacions per causa de malaltia a estudiants de primer any, poden demanar la reserva de la plaça de manera que, si la resolució és positiva, no cal que tornin a fer la preinscripció.

b) Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.

c) Per matrícula de l’estudiant en un altre centre de la Universitat o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits a que s'ha matriculat, sempre que sol·liciti l'anul·lació abans del 31 d'octubre de 2023.

d) Si l'estudiant s'ha matriculat per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·liciti l’anul·lació de matrícula abans del 29 de setembre de 2023 i estigui al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, té dret a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat. Ha de presentar la sol·licitud d’anul·lació al registre del centre on s’ha matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Podeu consultar altres oficines on presentar la sol·licitud a: www.ub.edu/registre/ca/horari.html. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

La devolució d'aquest import no s'ha d'aplicar si la reassignació de plaça s'ha produït perquè l'estudiant ha sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

d) Per interès personal de l’estudiant. En aquest cas l’estudiant no té dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte.

Cal haver efectuat el pagament de l'import de la matrícula prèviament a la resolució de la sol·licitud. En el cas que l'estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, ha de sol·licitar l'anul·lació de la beca i abonar l'import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud de l'anul·lació.

Terminis (exceptuant alumnat de nou accés)

• Matrícula anual (assignatures matriculades al setembre, de primer i segon semestre): fins al  27 d'octubre de 2023.

• Assignatures de segon semestre matriculades al setembre: fins al 7 de març de 2024.

 

 

e) Per a casos greus i excepcionals: en aquests casos o en sol·licituds d’anul·lació de matrícula fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona, degudament justificades, el vicerector o vicerectora competent pot acordar l’anul·lació de la matrícula, a proposta del degà de la Facultat.

Cal haver abonat l’import de la matrícula prèviament a sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona. En cas contrari, la sol·licitud presentada ja no s’estudiarà.

Podeu sol·licitar l'anul·lació a través del següent enllaç

 

Comparteix-ho: