Títol de grau: Sol·licitud i recollida

Títol de grau: Sol·licitud

Requisits

Per obtenir el títol de graduat/da cal haver superat totes les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i el Treball Final de Grau, tal com indica el pla d’estudis del grau corresponent.

Un cop tingueu totes les qualificacions confirmades al vostre expedient (quan us apareixen en verd), la secretaria comprova que reuniu els requisits per a l’obtenció del títol. Un cop feta la comprovació, rebreu un correu electrònic en què se us comunica que esteu en disposició de demanar el títol de graduat/da. Si no el rebeu, envieu un correu electrònic amb les vostres dades personals a titols.fee@ub.edu.

Juntament amb la sol·licitud del títol de grau es tramita també la sol·licitud del Suplement Europeu del Títol (SET), document amb informació personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'educació superior. El SET té la finalitat de promoure la mobilitat internacional dels estudiants titulats en l'espai europeu d'educació superior, facilitant l'homologació del títol en qualsevol país de la Unió Europea. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès.

 

Sol·licitud del títol

Un cop validat el vostre expedient per part de la secretaria, teniu dues opcions per iniciar la sol·licitud del títol: de forma telemàtica o presencialment a la secretaria del centre.

 • Telemàticament (obligatori pels alumnes de grau)Cal fer la sol·licitud del títol des de la vostra Intranet (Espai Personal). Passos a seguir:
 1. Identifiqueu-vos i accediu a la vostra Intranet (Món UB Estudiants).
 2. Al menú de Serveis Personals, cliqueu Sol·licitud de títol de grau.
 3. A continuació heu de seleccionar el grau que heu cursat i iniciar el procediment.
 4. És imprescindible que ens autoritzeu a realitzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE/carnet de família nombrosa) a través de Via Oberta.
 5. Escolliu la forma de pagament entre les opcions indicades: pagament amb targeta (constància immediata del tràmit) o pagament en efectiu (en entitat bancària o amb el CPR, caldrà esperar uns dies a que tinguem constància).
 6. Finalitzeu el tràmit, generant la sol·licitud del resguard del títol.

 

Si no recordeu les vostres dades d'accés podeu sol·licitar una nova contrasenya clicant al següent enllaç (proveu el vostre dni amb o sense la lletra final).

 

Un cop la Secretaria ha verificat la informació, rebreu per correu electrònic un avís de disponibilitat del resguard del títol en PDF, signat digitalment i amb codi segur de verificació (CSV). Tot el tràmit és a distància, no caldrà que vingueu a la secretaria i en un termini de 24/48 hores tindreu disponible el resguard del títol en el mateix aplicatiu on heu fet la sol·licitud.

En cas que escolliu aquesta modalitat però no ens autoritzeu a fer les comprovacions de manera telemàtica haureu de venir a la secretaria amb la sol·licitud del títol signada i dues fotocòpies del DNI.

 

 • Presencialment (exclusivament per alumnes de plans extingits, diplomatures i llicenciatures). Podeu adreçar-vos a la secretaria del centre per fer la sol·licitud del títol. Consulteu prèviament els horaris d'atenció. Cal que porteu la documentació següent:
 1. Dues fotocòpies del DNI/NIE o passaport.
 2. Dues fotocòpies del carnet de família nombrosa, si escau.
 3. Document justificatiu en cas que tingueu dret a qualsevol altre descompte.
 4. Targeta de dèbit/crèdit.

Podreu fer el pagament de les taxes del títol directament a finestreta amb targeta o us facilitarem un rebut per fer el pagament en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores (CaixaBank, BBVA i Banco Santander).

 

El cost de les taxes del títol és de 218,15 €. Les famílies nombroses de categoria especial estan exemptes de la taxa del títol, i les de categoria general tenen dret a l’exempció del 50% del preu de la taxa, sempre que s’acrediti aquesta condició. En aplicació del Decret 300/2021, de 29 de juny, NO s'aplica cap tipus de bonificació als titulars de carnets de família monoparental. Altres col·lectius amb exempció del 100%, amb acreditació d’aquesta condició són:

 1. Persones discapacitades amb discapacitat igual o superior al 33%.
 2. Víctimes d’actes terroristes.
 3. Víctimes de violència de gènere.


Un cop finalitzat el tràmit, se us lliura el resguard del títol, document que té els mateixos efectes legals que el títol, mentre aquest s'expedeix.

La durada d’expedició del títol és d’un any aproximadament, des de la data que es genera el resguard del títol. Quan el rebem a la secretaria us enviem una carta al domicili confirmat a la sol·licitud, per tal que el vingueu a recollir. Les opcions de recollida del títol són:

 • Personalment pel propi interessat. Cal que consulteu els horaris de secretaria i demaneu cita prèvia. És imprescindible identificar-vos amb el vostre DNI/passaport.

 

 • Autoritzant a una altra persona. Si no pots venir personalment i vols autoritzar a una altra persona a recollir el títol en nom teu, només és possible amb un PODER NOTARIAL. El Suplement Europeu del Títol si pot ser recollit per una altra persona amb una autorització per part de l'interessat (adjuntant còpia del DNI i un escrit signat per l'alumne/a).

 

 • Enviament a una altra ciutat/país. En cas de residir en una altra ciutat espanyola podem enviar el títol a la Delegació Provincial de Govern de la ciutat que ens indiquis. En cas de trobar-te a l'estranger podem enviar el títol a l'Ambaixada o Oficina Consular d'Espanya de la ciutat que ens indiquis. En tots dos casos, envia un correu a titols.fee@ub.edu per indicar-te el procediment a seguir.

 

Degut a la situació actual derivada pel COVID-19, ambaixades de diversos països no ens permeten fer enviaments a les seves dependències. Consulteu prèviament a l'ambaixada del lloc en el que esteu si tenen habilitada aquesta opció.

Fins que el títol sigui expedit i el rebem a la secretaria pots acreditar davant dels organismes pertinents la teva condició de graduat/da amb algun d'aquests dos documents.

Aquests documents són provisionals. Un cop expedit el títol i el rebem a secretaria no es poden emetre cap dels dos.

 

 • Resguard del títol

 

Un cop la Secretaria ha verificat la vostra sol·licitud, i en un termini de 24/48 hores, rebreu per correu electrònic un avís de disponibilitat a la vostra Intranet del resguard del títol en PDF, signat digitalment i amb codi segur de verificació (CSV).

El resguard té la mateixa validesa oficial que el títol i acredita la vostra condició de graduat/da.

 

 • Certificat substitutori del títol

 

El certificat substitutori del títol també té els mateixos efectes oficials que el títol i el signa el degà o degana de la facultat. Aquest fet possibilita la legalització en cas d'haver de presentar-lo davant de qualsevol organisme a l'estranger.

Conté també la informació del número en el registre nacional de titulats (NRNT), i, per tant, implica que les dades del títol ja han estat comunicades al Ministeri.

Però cal tenir present que no disposem d'aquest número fins passats 15-45 dies aproximadament des de la data de generació del resguard del títol, per la qual cosa no podrem emetre aquest document fins passat aquest termini.

Consulteu al centre o organisme si amb el resguard és suficient i en cas de necessitar-lo cal enviar un correu a titols.fee@ub.edu. Aquest tràmit és gratuït.

Requisits

Per obtenir el títol de llicenciat o diplomat cal haver aprovat totes les assignatures obligatòries i el nombre de crèdits optatius i de lliure elecció que consten al pla d'estudis corresponent. En el cas d'ensenyaments de primer i segon cicle (Economia, ADE i Sociologia), els crèdits optatius han d'estar correctament distribuïts entre els dos cicles, tal com indica el pla d'estudis corresponent. Podeu consultar els diferents plans d'estudis des d'aquests enllaços:

 

Cal cursar, com a mínim, el nombre de crèdits exigits en cada pla d’estudis, optatius i de lliure elecció, ja que no és possible fragmentar els crèdits d’una assignatura per al compliment de la proporció corresponent.

Pel que fa als estudis propis, també cal haver superat el conjunt d'assignatures, obligatòries i optatives, que consten en el corresponent pla d'estudis.

En el cas dels Estudis Immobiliaris i de la Construcció, es pot obtenir un títol per a cadascuna de les especialitats cursades.

Els alumnes que es matriculen de més assignatures de les necessàries per finalitzar l'ensenyament, han de sol·licitar el títol a partir del moment que estiguin qualificades totes aquestes assignatures, excepte si renuncien explícitament a l'examen i a la qualificació de les assignatures que no són imprescindibles per a l'obtenció del títol (Comissió Acadèmica de la Junta de Govern de 13 d'abril de 1999).

Documentació que cal presentar

 • Original i dues fotocòpies llegibles del DNI vigent (passaport per als estrangers) i, si escau, certificat del Registre Civil (si al DNI no hi figura el nom correcte). No és vàlid cap altre document.
 • Heu d'abonar l'import del títol segons les taxes vigents. El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o Banco Santander, amb un rebut que s’ha de recollir prèviament a la Secretaria.
 • En cas de descompte per família nombrosa, cal presentar l'original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa. Família nombrosa de 1a: 50 % de descompte. Família nombrosa de 2a: 100 % de descompte.

Comparteix-ho: