Accés als estudis de grau (exceptuant la preinscripció universitària)

Admissió per a estudiants amb estudis universitaris estrangers

L'admissió per a estudiants amb estudis universitaris estrangers està regulada pel RD 412/2014, de 6 de juny, art. 30.

Poden sol·licitar l'accés per aquesta via:

 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals, sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol (ja sigui per denegació o perquè no l'han sol·licitada).

 

Termini: de l'1 de març al 30 d'abril

 • Llegiu atentament el document explicatiu del procés de convalidació (español/english).
 • Empleneu i lliureu la sol·licitud de convalidació a la Secretaria, juntament amb la resta de documentació requerida. Cal lliurar els originals i les còpies de tots els documents.
 • Aquest tràmit s'ha de fer presencialment i no és possible fer-lo a distància. En cas que la persona interessada no pugui lliurar els documents personalment, pot autoritzar una altra persona.
 • És imprescindible justificar que els estudis realitzats al país d'origen condueixen a l'obtenció d'un títol oficial.

 

Les sol·licituds pel proper curs acadèmic 2023/24 han estat resoltes i informats els/les interessats/des. El termini per a noves peticions està tancat

Instruccions per formalitzar la matrícula 2023/24

L'admissió per a estudiants amb estudis no finalitzats en els plans d'estudis extingits està regulada pel RD 412/2014, de 6 de juny.

L’estudiant amb estudis no finalitzats en els plans d’estudis ja extingits de les desaparegudes Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits corresponent per accedir als estudis de grau.

 • Estudiant amb un mínim de 30 crèdits ECTS reconeguts: cal presentar una sol·licitud d'admissió al grau, adreçada al degà.
   
 • Estudiant amb menys de 30 crèdits ECTS reconeguts: l'admissió és mitjançant preinscripció universitària.

 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

Termini de sol·licitud de reconeixement de crèdits: de l'1 de març fins al 30 d'abril.

Cal formalitzar la matrícula en el curs per al qual s'ha obtingut la plaça. En cas contrari, l'admissió queda sense efecte.

Per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient, cal matricular-s'hi. El preu del crèdit reconegut, d'acord amb el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya que es publica anualment, és el 20 % de l'import del crèdit ordinari.

L'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials està regulada pel RD 412/2014, de 6 de juny, art. 29.

L'estudiant que vulgui canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis universitaris pot optar per diferents vies d'admissió:

 • Preinscripció universitària.
 • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats i, en funció dels crèdits reconeguts, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària.

 

Preinscripció universitària

L'estudiant que hagi iniciat estudis universitaris oficials i vulgui canviar d'ensenyament o d'universitat pot formalitzar la preinscripció dins els terminis establerts a l'adreça següent:

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/index.html

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591

https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/

L'estudiant que obtingui plaça pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut la plaça.

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits

Termini per presentar la sol·licitud: de l'1 de març fins al 30 d'abril.

Estudiant amb un mínim de 30 crèdits ECTS reconeguts

 • En el cas d'alumnes que, sense haver finalitzat un ensenyament, demanen d'accedir a un altre ensenyament de grau perquè han obtingut el reconeixement de 30 crèdits o més, l'admissió la resol el centre, d’acord amb el que estableix l’article 14.o) de l’Estatut de la UB.
 • El fet de reconèixer més de 30 crèdits no atorga dret a plaça.
 • Només en casos molt excepcionals i justificats documentalment es pot admetre nou alumnat al qual se li reconegui 30 crèdits o més a l’ensenyament de grau, tenint en compte la massificació actual del centre. Es recomana, per tant, a l'alumnat interessat que sol·liciti l'admissió mitjançant la preinscripció universitària.

 

Estudiant amb menys de 30 crèdits ECTS reconeguts

 • Ha de sol·licitar plaça mitjançant la preinscripció universitària.

 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic (no cal si els estudis iniciats s'han cursat a la Facultat d'Economia i Empresa).

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat de l'estudiant sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

 

2. Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquesta taxa varia cada curs acadèmic.

La taxa s'ha d'abonar a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

 

3. Resolució

Els òrgans corresponents del centre resolen la petició de reconeixement durant la segona quinzena del mes de setembre.

En el cas d'alumnes procedents d'altres universitats, l’adjudicació de plaça dona lloc al trasllat d’expedient acadèmic o certificat acadèmic oficial, que ha de tramitar la universitat de procedència. Cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula en el curs per al qual s'ha obtingut la plaça. En cas contrari, l'admissió queda sense efecte i es retorna l'expedient al centre de procedència.

Per a l'alumnat procedent de la UB, no cal el trasllat d'expedient acadèmic.

Del 2 de maig al 4 de juliol de 2023 s'obre un nou període perquè els alumnes que no hagin finalitzat la llicenciatura o diplomatura puguin fer la sol·licitud per passar al grau corresponent per al curs acadèmic 2023-24.

A MónUB podeu consultar el simulador que us mostra com quedaria el vostre expedient i també podeu fer la sol·licitud formal mitjançant l'aplicació disponible.

Comparteix-ho: