Com serà la docència aquest curs 2021-2022?

 

 

MODEL DE DOCÈNCIA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ PER AL CURS ACADÈMIC 2021-2022

 

                                                                  

El 2 de setembre es va aprovar la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021 del Departament de Salut que permet -en el desenvolupament de les activitats teòriques presencials- “considerar la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l’estudiantat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i havent d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT”.

En relació a les directrius per al curs acadèmic 2021-2022, el rector de la Universitat de Barcelona ha adoptat el 8 de setembre una resolució que habilita als centres a “fer la planificació del curs considerant la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l’estudiantat, d’acord amb les indicacions del Pla del PROCICAT i del Pla de Contingència de la UB”.

Prenent com a base les resolucions esmentades, s’ha analitzat la matrícula de l’alumnat dels ensenyaments de grau -majoritària en el nostre centre- i la seva distribució en diferents franges horàries en cadascun dels dos campus (Campus Diagonal i Campus de l’Alimentació de Torribera), i s’ha confirmat que no se superarà la presencialitat simultània del 70% de l’estudiantat (incloent també l’alumnat de màsters universitaris i títols propis) a la facultat ni en cap dels dos campus.

L’equip deganal conjuntament amb les caps d’estudis dels ensenyaments de grau han acordat que la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació recuperi el curs acadèmic 2021-2022 el Model de docència “PRESENCIAL”, tal com està establert en les memòries de verificació dels ensenyaments universitaris que s’imparteixen a la Facultat.

  • En aquest sentit, es permet l’assistència de tots els estudiants de grau matriculats a les activitats acadèmiques desenvolupades a l’aula (docència teòrica i altres).
  • En aquest context, és fonamental que l’estudiant assisteixi a l’aula assignada en funció del grup de docència en què s’ha matriculat de cada assignatura.
  • La presencialitat a la Facultat comporta adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva que estableix el Pla de Contingència de la UB. Aquestes mesures de seguretat es troben recollides en documents específics per al professorat i estudiantat de la Facultat de cadascun dels dos campus.  
  • El model de docència “PRESENCIAL” no contempla la transmissió de classes en streaming i/o l’enregistrament de les sessions.
  • En el cas puntual d’estudiants que no puguin assistir a classe a causa de la COVID, aquests s’atendran de la mateixa manera que per qualsevol altre problema de salut.

 

Aquest Model de docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació per al curs acadèmic 2021-2022” -centrat en ensenyaments de grau- és totalment aplicable als màsters universitaris i títols propis; i està condicionat a les recomanacions, restriccions o limitacions que estableixin les autoritats sanitàries, ateses les circumstàncies excepcionals que encara perduren  per la COVID-19.

Model docència FFCA 2021-2022 pdf

Documentació relativa al curs acadèmic 2021-2022