Com serà la docència aquest curs 2020-2021?

El curs acadèmic 2020-2021 s’iniciarà en el context de la crisi sanitària SARS-CoV-2 i comportarà la tornada a les aules després de gairebé sis mesos tancades.  

Davant la incertesa de com evolucionarà la situació sanitària en els propers mesos, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació  ha establert un model de docència mixta per al curs 2020-2021, en el qual es combina la “docència presencial” i “no presencial”. Aquest model de docència serà aplicable, inicialment, el primer semestre del curs acadèmic i no es descarta la possibilitat d’una docència presencial al segon semestre, sempre i quan les directrius de les autoritats sanitàries ho permetin.

Aquest model estableix el percentatge de presencialitat i com es durà a terme la docència mixta en funció de la tipologia de l’ensenyament, sigui de Grau o de Màster. En aquest sentit, s’ha tingut en consideració els espais físics, els recursos materials, el volum d’estudiants matriculats en cadascuna de les titulacions i la naturalesa de les assignatures.

Docència a "Ensenyaments de Grau"

ACTIVITAT DOCENT EN AULA (teoria, seminaris, problemes, ...)

 

 

 • PRESENCIALITAT EN ELS ALTRES CURSOS DE GRAU (a partir de 2n curs): en general, la presencialitat serà del 50%. Aixì, la docència es programarà en modalitat mixta (presencial/no presencial), de manera que cada grup d’una aula es dividirà en dos subgrups que alternaran la presencialitat setmanalment, de forma que el grup que no assisteixi presencialment a l’aula les setmanes corresponents, podrà seguir-la de forma síncrona des d’un aula virtual (streaming).
 • Grau de Farmàcia
 • Doble Titulació de Grau “Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica”
 • Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA)
 • Grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD)
   
 • La Facultat ja disposa dels recursos tecnològics necessaris (càmera amb zoom i micròfons) per retransmetre les classes de forma síncrona (via BB Collaborate o plataforma similar de la UB), en totes aquelles assignatures que el nombre d’estudiants matriculats ho requereixi.
 • En el cas d’algunes assignatures optatives, si el nombre d’estudiants i l’aforament de l’aula ho permet, podran ser 100% presencials. Altrament, s’adoptarà també la modalitat mixta presencial/no presencial.
 • La docència per al segon semestre es programarà com a docència presencial, però s’haurà d’ajustar sempre a les directrius del moment de les autoritats sanitàries.

 

ACTIVITAT DOCENT EN LABORATORIS

 

 • Donada la importància de la docència pràctica en els ensenyaments de Grau de la Facultat, i després d’un estudi de l’aforament i distribució dels diferents laboratoris disponibles, s’ha programat la docència pràctica de les diferents assignatures amb la finalitat d’assolir la màxima  presencialitat (en tots els cursos).
 • La reducció de l’aforament dels laboratoris, el protocol de seguretat i les mesures higièniques de desinfecció han comportat l’adequació i reajustament de la programació de pràctiques d’algunes assignatures, tant en relació a les hores de laboratori per grup com al nombre de grups.
 • Es contempla la possibilitat de programar també en format presencial/no presencial la docència pràctica. Es poden plantejar casos pràctics, exercicis, activitats, ..., què permetin assolir les competències mitjançant activitats substitutives o complementàries, síncrones o asíncrones.

        

ACTIVITAT DOCENT EN AULES D’INFORMÀTICA

 

 • En la situació actual, i donada la reducció de l’aforament de les aules d’informàtica, la docència s’ha programat, sempre que ha estat possible, de manera virtual (“no presencial”)
 • En casos que requereixen programaris específics i/ o la interacció directa amb el professor es realitzaran: en aules d’informàtica amb grups reduïts d’estudiants o bé en aules convencionals en les què l’estudiant utilitzi el seu propi ordinador portàtil.

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

 

 • En base a les limitacions en aquest període d’excepcionalitat -aforament d’aules i presencialitat limitada dels estudiants-, es preveu que gran part de les “proves d’avaluació continuada” siguin amb format “no presencial”.
 • En el cas d’activitats d’avaluació continuada “presencials”. Aquestes es realitzaran en horari de classe a l’aula adjudicada.
 • Es contempla que les “proves d’avaluació final o de síntesi” -en el cas de l’avaluació continuada- i la “prova d’avaluació única”, les quals estan programades per al mes de gener de 2021, puguin ser presencials. Tot i això, aquest escenari pot canviar en funció dels esdeveniments.
 • L’avaluació per al segon semestre es preveu presencial, tret d’un canvi d’escenari segons les circumstàncies sanitàries.

 • ACTIVITAT DOCENT EN AULA: El nombre d’estudiants de les assignatures dels diferents màsters universitaris, així com la disponibilitat d’aules, han de poder permetre que la docència es faci, preferentment, de forma presencial. Tot i això, no s’exclou que en aquelles assignatures en què el nombre d’estudiants superi l’aforament recomanat de les aules o per altres causes, s’imparteixi docència en streaming.

 

 • ACTIVITAT DOCENT EN AULES D’INFORMÀTICA: Sempre que sigui possible, aquesta  activitat docent es programarà de forma virtual.

 

 • ACTIVITAT DOCENT EN LABORATORIS: La docència de les assignatures amb pràctiques de laboratori es realitzarà, sempre que sigui possible, de forma presencial. Tot i que no es descarta la possibilitat de programar activitats “no presencials” que permetin assolir les competències pròpies de la docència pràctica.

 • Sempre que sigui possible, els ensenyaments de Màsters i Cursos de Postgrau propis de la UB que ofereix la Facultat seguiran les indicacions dels màsters universitaris i la docència es farà, preferentment de manera presencial.