Premi extraordinari per estudiants que han finalitzat estudis de grau o màster

Premi extraordinari estudiants grau de Farmàcia

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris de grau de la Universitat de Barcelona aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011) els premis extraordinaris s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment. No cal que els alumnes presentin cap sol·licitud, el degà ha de lliurar la proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

Premi extraordinari estudiants de Màster

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris de grau de la Universitat de Barcelona aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011) els premis extraordinaris s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment. Cal que els alumnes presentin una sol·licitud, el degà ha de lliurar la proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

Poden optar al premi extraordinari els estudiants que han finalitzat els seus estudis en algun dels màsters següents:

  • Biotecnologia Molecular
  • Desenvolupament i Innovació d'Aliments
  • Medicaments, Salut i Sistema Sanitari
  • Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
  • Seguretat Alimentària

 

Opten al premi tots els estudiants amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment. La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant un model normalitzat a la Secretaria d'Estudiants i Docència.