Autorització per continuar estudis

L’alumnat afectat per la Normativa de permanència podrà sol·licitar al degà l’autorització per continuar els estudis. Ho haurà de fer a través de l’enllaç habilitat, i pot adjuntar tots els documents justificatius que cregui convenients. Segons Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona.

Període de sol·licituds, de l'1 de maig al 27 de juliol. 

NOU S'OBRE UN 2n PERÍODE DE SOL·LICITUD: del 24 al 29 d'agost

NOU PERÍODE:  S'OBRE UN 3r PERÍODE DE SOL·LICITUD: de l'1 al 7 de setembre  (i automatrícula s'habilitarà al llarg de setembre a mesura que les sol·licituds estiguin autoritzades)

  1. Incorporació amb menys de 2 anys acadèmics sense matrícula i que compleixi la normativa de permanència.

Cal fer una sol·licitud per instància genèrica.

  1. Incorporació després de 2 o més anys acadèmics consecutius sense matrícula i tenen crèdits superats en l'ensenyament

Grau farmàcia: Clicar aquí per sol·licitar la readmissió.

Doble Itinerari Farmàcia-NHD: Clicar aquí per sol·licitar la readmissió

  1. Incorporació per incompliment de normativa de la permanència.

3.1 Condicions de matrícula i permanència durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau:

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB ha de matricular o bé 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).

  • Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per romandre al grau.
  • Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per romandre al grau.
              

3.2 Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:

  • El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.
     

Grau Farmàcia: Clicar aquí per sol·licitar poder continuar: sol·licitar l'autorització 

Doble Itinerari Farmàcia-NHD: Clicar aquí per sol·licitar la readmissió

 

3.3 Hagi superat els límits d'anys de matrícula establerts.

En els graus de més de 240 crèdits, l’estudiant a temps complet té un màxim de vuit anys de matrícula efectiva per superar els estudis de grau. L’estudiant a temps parcial disposarà de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis respecte dels estipulats en els apartats anteriors.

Grau Farmàcia: Clica aquí per sol·licitar poder continuar: sol·licitar l'autorització.

Doble Itinerari Farmàcia-NHD: Clicar aquí per sol·licitar la readmissió