Anul·lació, ampliació i modificació de Matrícula

Normativa

Les condicions i els terminis per anul·lar i/o modificar matrícules ja efectuades es regulen a:

Anul·lació total de matrícula alumnes de nou accés

CURS 2022-23

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Per malaltia greu de l'estudiant

SI

Abans 28/10/2022

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Podeu demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció

S1

 

Per reassignació plaça per preinscripció general universitària

SI

 

Abans 27/10/2022

La devolució d’import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Per motius personals

SI*

*si estàs al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts

Abans 28/09/2022

Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

Per defunció de l’estudiant

SI

 

Es retorna l'import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti

Anul·lació de matrícula alumnes de 2n, 3r, 4t i 5è

CURS 2022-23

Per malaltia greu de l'estudiant

Total o 1r semestre

SI

Fins 28/10/2022

Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut

Afectació de beca general

S1

2n semestre

Fins 07/03/2023

Per motius personals

Total o 1r semestre

NO

Fins 28/10/2022

Afectació de beca general

2n semestre

Fins 07/03/2023

Anul·lació de matrícula total o parcial tot l’alumnat

PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS    CURS 2022-23

Per malaltia greu de l'estudiant

SI

Fora de termini

Afectació de beca general

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació. En cas contrari no s'estudiarà la sol·licitud

S4

Per motius personals

NOSi com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2022-23

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Supressió  d’assignatures

SI

Fins 19/09/2022

Aquesta modificació genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior.

S2

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

Fins 28/10/2022

Afectació de beca general

S3

Supressió d’assignatures 2n semestre

NO

 

De l’1 de febrer al 7 març de 2023

 

Afectació de beca general

Addició d’assignatures 2n semestre

 

 

De l’1 de febrer al 7 de març de 2023

 

Cost 27,27 euros

Supressió assignatures per causes sobrevingudes

 

Fora de termini

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.