Títols oficials

Tramitació de la sol·licitud de Títols Acadèmics Oficials (Grau, Màster, Llicenciatura, Doctorat) --- NOVETATS ---

Un cop superats i qualificats tots els crèdits que conformen el Pla d'estudis es pot sol·licitar el títol de màster, grau, llicenciatura o diplomatura.

Procediment tramitació de la sol·licitud títol clica aquí  NOU

  • Alumnes que han finalitzat un grau o un màster: 

La Secretaria d'Estudiants activa periòdicament "la imatge" a tots els expedients dels alumnes que tenen 300 crèdits. A partir d'aquest moment l'alumne ja pot sol·licitar el títol a través del seu espai personal, o clicant en aquest enllaç.

  1. En cas de disposar de DNI: Un cop la Secretaria hagi revisat i activat la sol·licitud, l'alumne rebrà un correu i podrà accedir al seu Espai Personal (Estudiants /Món UB): Sol·licitud de Títol, on es podrà descarregar el resguard del títol.
  2. En cas de disposar de NIE o Passaport: Un cop feta la sol·licitud, hauran d'acabar el tràmit presentant a la Secretaria d'Estudiants (amb Cita Prèvia) tres còpies de l'imprès de sol·licitud, signades i una fotocòpia del NIE/Passaport
  • Alumnes de doctorat que han defensat la tesi. Han de sol·licitar-lo presencialment a la Secretaria de la Facultat (amb Cita Prèvia). Han de portar:

- un fotocòpia del DNI vigent

un exemplar de la tesi enquadernat signat pel doctorant, els directors i el tutor de la tesi.

Preu: 218,15€. 

Només hi ha descompte en aquesta taxa per als següents col·lectius: família nombrosa o discapacitat superior al 33% o víctimes de violència de gènere o de terrorisme.

Es paga amb targeta de crèdit o mitjançant un rebut que es fa efectiu en una entitat bancària.

 

Crèdits de lliure elecció o activitats institucionals 
Els estudiants amb crèdits de lliure elecció o activitats institucionals de grau reconeguts i no matriculats, han de sol·licitar-ne la matrícula abans de gestionar la sol·licitud de títol.  Cal enviar un email a secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu,  adjuntant l'escanejat del DNI.

Els estudiants que vulguin informar-se sobre els tràmits que cal fer per a l'exercici de la professió de farmacèutic a Europa o a qualsevol país fora de la UE, han de demanar informació al MEC. Podeu clicar en aquest enllaç per conèixer més detalls de la tramitació. 

Per demanar el Certificat Substitutori del Títol heu d'enviar un email a secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu, adjuntant fotocòpia del DNI

Aquest certificat conté la mateixa informació que el títol, i està signat pel degà/na del centre. Això en permet la legalització per tal que pugui tenir efectes fora del territori espanyol. La sol·licitud d'aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

Procediment de Legalització CLICA AQUÍ.

Annex. Quan els tràmits els gestiona un tercer  CLICA AQUI

La Facultat avisa a l'alumne per correu postal per recollir el títol, aproximadament un any després de sol·licitar-lo.

És important que durant aquest termini la Facultat tingui el vostre domicili actualitzat.

El títol només pot ser lliurat a la persona interessada o a una altra persona autoritzada per ella per mitjà d'un poder notarial.

Així mateix, la persona interessada podrà sol·licitar per escrit a la secretaria del centre la remissió del títol als organismes següents: 

Delegacions del Govern a les Comunitats Autònomes, Subdelegacions del govern i Direccions Provincials del ministeri i Direccions Insulars de l'Administració General de l'Estat

Si l'estudiant resideix a l'estranger pot sol·licitar la remissió del títol a una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.

La tramesa del títol a les delegacions del govern o a les ambaixades a l'estranger suposa el pagament d'una taxa (20 o 40 euros respectivament).

Pèrdua, destrucció o robatori del títol original

Serà un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua. Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha trobat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol, hi adjuntarà la còpia de l'anunci publicat i, novament, haurà de fer efectiu l'import corresponent. 
Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec de la persona interessada. 

Si es tracta de destrucció del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol·licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, novament, es farà efectiu l'import corresponent.

Comparteix-ho: