Homologació de Títols Estrangers d'Educació Superior

Homologació

Procediment per a la realització dels requisits formatius complementaris previs a l'Homologació de Titols estrangers d'educació superior a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

(proposta aprovada per la Comissió Acadèmica de la Junta de Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació en la reunió del dia 20 de juny de 2008 i modificada el 11 de maig de 2011 i el 27 d’abril de 2017)

L'Ordre ECD/2654/2015 de 3 de desembre de 2015, en desenvolupament del què es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre de 2014 (BOE 22-11-2014) estableix els criteris generals per a la determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior. El Consell de Govern de la UB en data 13 de juliol de 2016 va aprovar també la Normativa i Procediment que ha de regir als ensenyaments de la UB.

TIPUS DE REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS

Els requisits formatius complementaris que s'exigeixin per a resoldre les carències formatives estimades podran consistir en la superació de:

  • Prova d'aptitud
  • Període de pràctica
  • Realització d'un projecte o treball
  • Assistència a cursos tutelats

La matrícula haurà de realitzar-se en els següents períodes:

  • Convocatòria de juny: enguany no convocat
  • Convocatòria de febrer: enguany no convocat


En un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, es notificarà a l'interessat quines són les assignatures sobre les quals versarà la seva prova d'aptitud.

El contingut de la prova estarà format per la totalitat de les assignatures notificades a l'interessat en resposta a la seva sol·licitud. En una determinada convocatòria, l'interessat pot sol·licitar ser examinat de totes o solament d'algunes de les assignatures que formen el contingut de la seva prova. No és necessari tornar a examinar-se de les assignatures que ja haguessin estat superades en convocatòries anteriors. Els temaris de les assignatures podran trobar-se en la pàgina web de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Cada matrícula dóna dret a examinar-se en una única convocatòria.

Data i lloc de realització de les proves

Tancat el període de matrícula, el Consell d'Estudis nomenarà el tribunal que haurà de jutjar les proves, format per cinc professors doctors que imparteixin ensenyaments en les matèries incloses en les proves d'aptitud i que serà únic per a totes les proves d'aptitud i proves de conjunt d'aquesta convocatòria.  El tribunal publicarà el dia, lloc i hora de realització de les proves amb 30 dies naturals d'antelació, com a mínim.

A la fi de cada convocatòria, la Secretària d'Estudiantes i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació publicarà una relació nominal de les qualificacions obtingudes pels interessats. La prova d'aptitud pot superar-se completament o de forma parcial. En aquest últim cas s'expedirà, a petició de l'interessat, un certificat de les matèries troncals que hagin estat superades per al cas que l'interessat pretengui continuar la prova en altra universitat.

La matrícula es formalitza  a la Secretaria d’Estudiants i Docència: setembre

  • Assistència a la resta d'assignatures

S'oferiran als interessats assignatures del pla d'estudis vigent que corresponguin a les matèries en les quals hagin estat apreciades manques de formació i que es concretin en la resolució del  Ministeri corresponent.

S'integraran dins dels mateixos grups en que la cursen els alumnes del grau.

L'idioma en que s'imparteixen les assignatures (català o castellà) l'estableix el professor de cada grup.

La matrícula es formalitza a la Secretaria d'Estudiants i Docència: setembre                                     

  • Els interessats hauran de presentar una instància genèrica UB (https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html) de l'1 al 30 de maig de 2024 per poder cursar les assignatures el curs següent (setembre a juliol).
  • Els interessats hauràn d'adjuntar en la petició la següent documentació:

       - La resolució del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la qual s’indiquin els requisits formatius complementaris i la forma en què s’obtindran.

       - DNI, NIE o passaport

       - Sol·licitud per a ser informat de les assignatures del pla d'estudis que corresponen a les matèries en les quals el Ministeri han detectat carència de formació, dirigida a la cap d'estudis de l’ensenyament.  

En un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, es comunicarà als interessats  si estan acceptats i les assignatures que hauran de matricular.

Per a completar la matrícula, els interessats hauran de presentar al setembre la documentació original, juntament amb la sol·licitud de matrícula Sol·licitud de matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i fer pagament dels crèdits matriculats. L'import es fixarà segons l'establert en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya per als ensenyaments de primer i segon cicle.

Finalitzat el període de matrícula, la cap d'estudis notificarà aquesta circumstància als professors responsables del grup de les respectives assignatures a les quals assisteixin els alumnes a fi de que aquests siguin coneixedors de la mateixa. Seran els professors responsables de les assignatures el qui qualificaran en un acta especifica.

La Facultat emetrà un certificat de les assignatures que hagin estat superades. 

L'interessat haurà d'acreditar davant la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mitjançant l’esmentat certificat, la superació dels requisits formatius complementaris com requisit previ per a l'expedició de la credencial d'homologació.

Comparteix-ho: