Accés amb estudis universitaris iniciats (trasllat d'expedient)

Legislació Aplicable

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau i la Universitat de Barcelona ha establert els criteris que han de seguir els centres de la UB per resoldre aquestes sol·licituds.

Poden sol·licitar l'admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

 • Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
   
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
   
 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que s'hagi denegat l'homologació del seu títol a Espanya.

 • En tots tres supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l'estudi de grau al qual es vol accedir
 • Els estudiants estrangers han d'acreditar el nivell B2 de castellà o català

 • La Comissió Acadèmica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació fixa el nombre de places que ofereix cada any el grau de Farmàcia per aquesta via, així com el calendari de sol·licitud i els criteris de valoració de les sol·licituds.
   
 • La Junta de Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació va aprovar en la sessió de 25 de febrer de 2010 oferir 16 places d'accés directe per a estudiants amb estudis universitaris espanyols parcialment superats i amb 30 crèdits reconeguts i 5 places per a estudiants amb estudis estrangers total o parcialment superats. Les sol·licituds es valoraran en funció de les qualificacions obtingudes per l'estudiant en l'ensenyament d'origen. En cas d'empat, tindrà preferència l'estudiant amb el major nombre de crèdits superats.

 1. Procediment:

Aquest procés consta de dues fases:

 1. Sol·licitar el reconeixement d'un mínim de 30 crèdits, del 1 al 30 d'abril de 2024.

No s'estudiarà cap sol·licitud ni documentació presentada fora de termini

 1. Sol·licitar l’accés per 30 crèditsde l'1 al 15 de juny de 2024

Tan sols podran sol·licitar l'accés les persones a les quals se'ls ha concedit un mínim de 30 crèdits en la primera fase procediment

Tràmits a fer:

 1. 1.Tramitar la sol·licitud telemàtica de reconeixement de crèdits clica aquí adreçada a la cap d'estudis de Farmàcia.

La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€

 1. 2. En cas de que tota la documentació que heu de pujar a l’aplicatiu no us hi càpiga l’heu d’enviar per email yportabella@ub.edu juntament amb el següent imprès sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Les resolucions de la petició de reconeixement de crèdits es tramitaran per correu postal o email, segons s’hagi sol·licitat en el moment de fer la petició telemàtica.

   2. Sol·licitar l’accés per 30 crèdits per mitjà de l’aplicatiu telemàtica (clica aquí)  

La resolució dels reconeixements i de l’obtenció de la plaça al Grau de Farmàcia quedarà supeditada a la presentació dels originals de la documentació exigida, abans del procés de matrícula

 

 1. Documentació:

   a. En el cas d'estudis iniciats a la UB:  Expedient acadèmic

   b. En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport

- Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida indicant, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

- Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

  c. En el cas d'estudis estrangers parcials o finalitzats:

- Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

- Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, i s'indicarà, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades.

- Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

- Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

- Comprovant de denegació d'homologació del títol a Espanya, en cas de que els estudis estiguin finalitzats. (segons RD 412/2014).

- Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen

** Els documents han de ser originals oficials, expedits en català, castellà o anglès per les autoritats competents i degudament legalitzats.

*** Informació del Procediment de legalització

*** Informació del Procediment de traducció de documents expedits en altres idiomes

 

 1. Sol·licitar el reconeixement d'un mínim de 30 crèdits,  del 1 al 30 d'abril del 2024.

No s'estudiarà cap sol·licitud ni documentació presentada fora de termini

 1. Sol·licitar l’accés per 30 crèdits,  de l'1 al 15 de juny del 2024 

Tan sols podran sol·licitar l’accés les persones a les quals se’ls ha concedit un mínim de 30 crèdits en la primera fase

 1. Publicació resolució del degà amb la llista de persones acceptades per incorporar-se al Grau de Farmàcia,   del 1 al 15 de juliol del 2024 

 2. Presentació originals a la Secretaria d’Estudiants i Docència, de l'12 al 15 de setembre (cal demanar cita prèvia 

 3. Automatrícula  5 de setembre, curs 2024-25  

** Important: la matrícula realitzada el dia 5 quedarà condicionada a la presentació de la documentació original requerida a l'apartat "Procediment i Presentació de Sol·licituds". En cas de no presentació de la documentació, no es retornaran els imports pagats de la matrícula. **

- Automatrícula:  5 de setembre, curs 2023-24 i 2024-25

- Trasllat d'expedient: l'estudiant l'haurà de sol·licitar al seu centre d'origen abonant el import corresponent. 

** Important: la matrícula realitzada el dia 5 quedarà condicionada a la presentació de la documentació original requerida a l'apartat "Procediment i Presentació de Sol·licituds". En cas de no presentació de la documentació, no es retornaran els imports pagats de la matrícula. **

Comparteix-ho: