Matrícula extraordinaria de fi de carrera

Matricula extraordinària fi de carrera

D'acord amb la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern 8/5/2015) en el punt 15.3

L’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament.

Acords d'excepcionalitat en el grau de Farmàcia aprovat Consell Acadèmic de la Facultat:


Podran sol·licitar matrícula extraordinària l'alumnat que a la matrícula ordinària de setembre estiguin en disposició de finalitzar el grau a condició que no superin 78 crèdits matriculats

  • Convocatòria extraordinària fi de carrera per assignatures de segon semestre:

L'examen extraordinari es fa a la convocatòria de gener. Les dates i horaris dels exàmens es podran consultar a link

Període de sol·licitud: del 2 al 16 de novembre de 2022

  1. Sol.licitud  (enviar a yportabella@ub.edu)
  2. Un cop revisada i autoritzada la sol·licitud per la Cap d'estudis, la Secretaria d'Estudiants i Docència gestiona la matrícula extraordinària i ho comunica a l'estudiant..
  • Convocatòria extraordinària fi de carrera per assignatures de primer semestre:

L'examen extraordinari es fa a la convocatòria de juny. Les dates i horaris dels exàmens es podran consultar a link

Període de sol·licitud: del 10 al 28 d'abril de 2023

  1. Sol.licitud (enviar a yportabella@ub.edu)
  2. Un cop revisada i autoritzada la sol·licitud per la Cap d'estudis, la Secretaria d'Estudiants i Docència gestiona la matrícula extraordinària i ho comunica a l'estudiant.

En aquest cas, es matrícula només la convocatòria extraordinària (sense cost) ja que la matrícula de l'assignatura l'heu fet al setembre.

Comparteix-ho: