Comissió d'Igualtat

Notícies

 • eFEMINISTèride: dedicada a Edith Wharton en els cent anys del Premi Pulitzer de la seva novela "The age of innocence", perquè la gaudiu i en feu difusió a les vostres xarxes. Enllaç
 • 28 de juny: Acte del Dia Internacional dels Drets del col·lectiu LGBTIQ+. Enllaç
 • Dues píndoles per incorporar la perspectiva de gènere a la docència: dues sessions gravades al Campus Virtual. Enllaç
 • eFEMINISTèride del mes: conmemoracions de dones amb els seus testimonis. Enllaç
 • Dia internacional de les Dones 08-03-21
 • La UB se suma al Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

Segons l'article 36 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió d’Igualtat està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o persona en qui delegui, que la presideix,
 • dos membres del professorat,
 • un membre de l’alumnat,
 • l’administrador o administradora del centre, o un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.
   
 1.  Són funcions de la Comissió d’Igualtat:
 • vetllar pel compliment de la normativa d’igualtat de la UB a la Facultat,
 • potenciar la formació, informació i divulgació de temes relacionats amb la igualtat,
 • coordinar la implantació del protocol contra l’assetjament i del Pla d’igualtat vigent,
 • proposar despeses i millores en infraestructures relacionades amb la igualtat incloent-hi la difusió a la pàgina web, i
 • totes les altres competències que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dr. Carlos J. Ciudad (president per delegació del degà)
 • Dra. Yolanda Cajal (Secció de Fisicoquímica)
 • Dr. Francesc Guardiola (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Un representant dels estudiants
 • Sra. Rosa López (Oficina d'Afers Generals)

Associacions i unitats per l'igualtat de gènere en Ciència i Societat

 • ONG Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnólogas (AMIT)
 • Asociación para la igualdad de género en la cultura "Clásicas y Modernas"
 • Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)