Consell d'estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments

El Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments està constituït des del 2004 i consta de trenta un membres, quinze representants del professorat, quinze dels alumnes de l’ensenyament i amb veu i sense vot, un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l’ensenyament. El Consell delega algunes funcions en la seva Comissió Permanent i altres qüestions puntuals donen lloc a la constitució de comissions específiques, que tracten i, en alguns casos, prenen decisions sobre les tasques que li són pròpies.

Reglament del Consell d'Estudis

 

Competències

Són funcions del Consell d’Estudis les que assenyalen els Estatuts de la UB i aquelles que li atribueix la Junta de Govern. En particular:

 • Elaborar i aprovar el reglament d’ordre intern.
 • Elegir d’entre els seus membres el cap d’estudis i el secretari.
 • Informar les propostes sobre la capacitat de l’alumnat per a l’ensenyament.
 • Vetllar pel compliment del calendari oficial de la UB.
 • Assignar la càrrega docent de cada departament segons el pla d’estudis vigent, la distribució de l’alumnat i el nombre de grups.
 • Programar anualment l’horari i l’aulari de cada curs.
 • Informar i fer el seguiment del POA departamental.
 • Programar amb la periodicitat adient les matèries optatives.
 • Revisar i actualitzar, si escau, els objectius generals de l’ensenyament.
 • Impulsar i garantir la coherència i interrelació de les matèries de l‘ensenyament, prèviament el coneixement dels seus objectius específics i d’acord amb aquest.
 • Programar els exàmens i vetllar per l’adequació dels objectius específics de cada assignatura i les avaluacions corresponents.
 • Elaborar l’informe referent a la proposta de modificació de l’ensenyament previst a l’article 92.2.c) dels Estatuts de la UB.
 • Elaborar els models i establir els procediments d’aquesta perquè els estudiants puguin avaluar l’activitat acadèmica.

 

Cap d’Estudis

El cap d‘estudis és elegit pel conjunt de membres del Consell entre els seus professors, i és nomenat pel rector. Té com a funcions principals:

 • Presidir el Consell d’estudis i les comissions respectives, com també l’execució dels acords.
 • Representar el Consell d’Estudis i actuar en nom seu.
 • Formar part de la Comissió Acadèmica de la Facultat.
 • Totes les altres que els Estatuts de la UB, així com el Reglament del Consell d’Estudis, estableixin.
 • Totes les altres que els Estatuts de la UB, així com el Reglament del Consell d’Estudis, estableixin.
 • Totes les funcions del cap poden ser delegades, en cas que sigui adient, el secretari, en les comissions o en qualsevol altre membre del Consell designat pel cap d’estudis.

 

Cap d’estudis: Elvira López Tamames

Horari d’atenció als alumnes:concertar cita per correu (e.lopez.tamames@ub.edu) o al telèfon 93 403 19 68.

Secretari:

Elegit igualment pel conjunt de membres del Consell, d’entre els seus membre, a proposta del cap d’estudis. Té com a funcions principals:

 • Ser fedatari i dipositari de les actes del Consell d’Estudis.
 • Ajudar al cap d’estudis en les tasques que li pertoquen.
 • Desenvolupar les funcions que li delegui el cap d’estudis.

Secretari del Consell d’Estudis: Axel Bidón-Chanal Badia.

Membres del Consell d’estudis

Professors:

 

Estudiants

CoAliCió

 • Guillem Abellán Barbudo
 • Francesc Campins Machado
 • Helena Cañas Ruiz
 • Ariadna Carpio Magro
 • Berta de la Cruz Cabané
 • Xavi Gorriz Rodriguez
 • Joel Huguet Garcia
 • Núria Jiménez Ruiz
 • Anna Mauriño García
 • Anna Oliva Cuartilles
 • Carla Riera Bachs
 • Mar Riubrujent Tresserras
 • Francisco Santiago Cortés
 • Francesc Sotos de Cos
 • Aina Vaquero Domènech

 

Personal d'administració i serveis

 

Comissió Permanent

Acords del Consell d'Estudis

 • Any 2020:

19 de febrer de 2020: Acords.

 • Any 2019:

3 d'abril de 2019: Acords. Annex I. Annex II

22 de maig de 2019: Acords. Annex I. Annex II

26 de juny de 2019: Acords. Annex I. Annex II. Annex III

31 d'octubre de 2019: Acords

 • Any 2018:

27 d'abril de 2018: Acords. Annex I. Annex 2. Annex 3. Annex 4

25 de juny de 2018: Acords. Annex I. Annex 2. Annex 3.

12 de desembre de 2018: Acords. Annex I.

 • Any 2017 :

22 de maig de 2017: Acords. Annex 1. Annex 2. Annex 3

28 de juny de 2017 (Sense acords per manca de quorum): Convocatòria. Annex 1.

20 de desembre de 2017: Acords. Annex 1. Annex 2. Annex 3. Annex 4

 • Any 2016 :

8 de juliol de 2016. Acords. Annex 1. Annex 2

13 de maig de 2016. Acords. Annex 1Annex 2

 

 • Any 2015 :

16 de desembre de 2015. Acords. Annex 1Annex 2

16 de juliol de 2015. Acords. Annex 1. Annex 2.  

28 de maig de 2015. AcordsAnnex 1Annex 2Annex 3 

 • Any 2014 :  

12 de desembre de 2014. AcordsAnnex 1.  

23 de maig de 2014. AcordsAnnex 1Annex 2Annex 3Annex 4.
 

Comparteix-ho: