Consell d'estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments

El Consell d’Estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments està constituït des del 2004 i consta de trenta un membres, quinze representants del professorat, quinze dels alumnes de l’ensenyament i amb veu i sense vot, un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l’ensenyament. El Consell delega algunes funcions en la seva Comissió Permanent i altres qüestions puntuals donen lloc a la constitució de comissions específiques, que tracten i, en alguns casos, prenen decisions sobre les tasques que li són pròpies.

Reglament del Consell d'Estudis

 

Competències

Són funcions del Consell d’Estudis les que assenyalen els Estatuts de la UB i aquelles que li atribueix la Junta de Govern. En particular:

 • Elaborar i aprovar el reglament d’ordre intern.
 • Elegir d’entre els seus membres el cap d’estudis i el secretari.
 • Informar les propostes sobre la capacitat de l’alumnat per a l’ensenyament.
 • Vetllar pel compliment del calendari oficial de la UB.
 • Assignar la càrrega docent de cada departament segons el pla d’estudis vigent, la distribució de l’alumnat i el nombre de grups.
 • Programar anualment l’horari i l’aulari de cada curs.
 • Informar i fer el seguiment del POA departamental.
 • Programar amb la periodicitat adient les matèries optatives.
 • Revisar i actualitzar, si escau, els objectius generals de l’ensenyament.
 • Impulsar i garantir la coherència i interrelació de les matèries de l‘ensenyament, prèviament el coneixement dels seus objectius específics i d’acord amb aquest.
 • Programar els exàmens i vetllar per l’adequació dels objectius específics de cada assignatura i les avaluacions corresponents.
 • Elaborar l’informe referent a la proposta de modificació de l’ensenyament previst a l’article 92.2.c) dels Estatuts de la UB.
 • Elaborar els models i establir els procediments d’aquesta perquè els estudiants puguin avaluar l’activitat acadèmica.

 

Cap d’Estudis

El cap d‘estudis és elegit pel conjunt de membres del Consell entre els seus professors, i és nomenat pel rector. Té com a funcions principals:

 • Presidir el Consell d’estudis i les comissions respectives, com també l’execució dels acords.
 • Representar el Consell d’Estudis i actuar en nom seu.
 • Formar part de la Comissió Acadèmica de la Facultat.
 • Totes les altres que els Estatuts de la UB, així com el Reglament del Consell d’Estudis, estableixin.
 • Totes les altres que els Estatuts de la UB, així com el Reglament del Consell d’Estudis, estableixin.
 • Totes les funcions del cap poden ser delegades, en cas que sigui adient, el secretari, en les comissions o en qualsevol altre membre del Consell designat pel cap d’estudis.

 

Cap d’estudis: Elvira López Tamames

Horari d’atenció als alumnes:concertar cita per correu (e.lopez.tamames@ub.edu) o al telèfon 93 403 19 68.

Secretari:

Elegit igualment pel conjunt de membres del Consell, d’entre els seus membre, a proposta del cap d’estudis. Té com a funcions principals:

 • Ser fedatari i dipositari de les actes del Consell d’Estudis.
 • Ajudar al cap d’estudis en les tasques que li pertoquen.
 • Desenvolupar les funcions que li delegui el cap d’estudis.

Secretaria del Consell d’Estudis: Dolores Barrón Bueno 

 

Membres del Consell d’estudis

Professors:

 

Estudiants:

AECTA- Associació Estudiants Ciència i Tecnologia dels Aliments

 • Abad Valverde, Júlia
 • Arenas Escobar, Sara Noelia
 • Barghout Gili, Mónica
 • Bejar Berrospi, Diego Andres
 • Bladé García, Bruna
 • Bronchud Malagón, Pol
 • Canseco Pla, Sara
 • Carbonell Laguna, Albert
 • Coello Terrones, Judit
 • Díez Artal, Sandra
 • Garcia Calderon, Gerard
 • Gómez Fernández, Laia
 • Marín Rojas, Laura Mª
 • Nosàs Herrero, Samanta
 • Olmo Duran, Anna
 • Pérez Cuadra, Sandra
 • Perez Martin, Clara
 • Pi Escobar, Alejandro
 • Rullo Palatsi, Pere
 • Tabi Carretero, Carín
 • Tortosa Figueras, Laura
 

PAS - SED - Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació - Campus Torribera

 

Comissió Permanent

Acords del Consell d'Estudis

 • Any 2023:

17 de març de 2023: Acord

 • Any 2022:

22 de desembre de 2022: Acords. Annex I. Annex II. Annex III
11 de juliol de 2022: Acords. Convocatòria.  Annex IAnnex II. Annex IIIAnnex IV
2 de febrer de 2022: Acords. Annex I. Annex II. Annex III

 • Any 2021:

28 de setembre de 2021: Acords. Annex I
5 de juliol de 2021: Acords. Annex I. Annex II
3 de juny de 2021: Acords. Annex I
3 de febrer de 2021: Acords. Annex I.

 • Any 2020:

11 de novembre de 2020: Acords. Annex I
27 de juliol de 2020: Acords. Annex I. Annex II
17 de juny de 2020: Acords.
19 de febrer de 2020: Acords.

 • Any 2019:

31 d'octubre de 2019: Acords
26 de juny de 2019: Acords. Annex I. Annex II. Annex III
22 de maig de 2019: Acords. Annex I. Annex II
3 d'abril de 2019: Acords. Annex I. Annex II

 • Any 2018:

12 de desembre de 2018: Acords. Annex I.
25 de juny de 2018: Acords. Annex I. Annex 2. Annex 3
27 d'abril de 2018: Acords. Annex I. Annex 2. Annex 3. Annex 4

 • Any 2017 :

20 de desembre de 2017: Acords. Annex 1. Annex 2. Annex 3. Annex 4
28 de juny de 2017 (Sense acords per manca de quorum): Convocatòria. Annex 1.
22 de maig de 2017: Acords. Annex 1. Annex 2. Annex 3

 • Any 2016 :

8 de juliol de 2016. Acords. Annex 1. Annex 2
13 de maig de 2016. Acords. Annex 1Annex 2

 • Any 2015 :

16 de desembre de 2015. Acords. Annex 1Annex 2
16 de juliol de 2015. Acords. Annex 1. Annex 2
28 de maig de 2015. AcordsAnnex 1Annex 2Annex 3

 • Any 2014 :  

12 de desembre de 2014. AcordsAnnex 1.
23 de maig de 2014. AcordsAnnex 1Annex 2Annex 3Annex 4.

Comparteix-ho: