Tràmits per al dipòsit i defensa de la tesi doctoral

 

PLANIFICACIÓ: DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE DIPÒSIT FINS A  LA DEFENSA

Podeu consultar tots els passos per a la presentació de la tesi doctoral al web de l'Escola de Doctorat de la UB.

 

Tràmits i calendari:

PAS 1: SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE DIPÒSIT DE LA TESI

És requisit  estar matriculat en el curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi. La matrícula donarà dret a la presentació de la sol·licitud fins al 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre de cada any, s’haurà de formalitzar una nova matrícula.

La sol·licitud i la documentació es presentaran per instància genèrica.

Podeu consultar el calendari de reunions de la Comissió de Doctorat.
 

 1. Sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral. En cas de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor, aquesta es farà després de la defensa. Consulteu l'imprès i normativa al respecte.
 2. Informe favorable de director/s i tutor de la tesi
 3. Document d'activitats (pdf) 
 4. Tesi en format digital (pdf). En cas de tesis encriptades s'hauran de presentar les dues versions.
  Requisits formals de la tesi doctoral: 1a plana, 2a plana, format.
 5. Currículum Vitae del doctorand (pdf).
 6. Document  TESEO en pdf.  S'han d'omplir com a mínim les dades de l'autor i l'apartat final d'informació de la tesi. Consulteu els codis UNESCO
 7. Per a l'arxiu al repositori institucional de la UB i al repositori cooperatiu de tesis TDX:
  - Document de publicació (TDX1)
  - Fitxa de dades personals i acadèmiques (TDX2)
  - Resum de la tesi d'una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral.
  - Extracte en anglès d'una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma. 
 8. Declaració signada pel doctorand de que la tesi és original, s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té plagi, manifestant que coneix  i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.
 9. Declaració signada per la directora o director de la tesi doctoral de que s'han complert els codis ètics i de les bones pràctiques i de que no té coneixement que s'hagi produït plagi.

 

La signatura dels documents (pdf) que es presentin per Instància Genèrica haurà de ser electrònica. Podeu utilitzar el sistema de signatura amb la TUI (targeta universitària). Clicant el botó de signar veureu un formulari on haureu d’introduir les dades de la targeta universitària, el colꞏlectiu, la data de caducitat i el contingut dels números que es troben a la posició demanada.

 

PAS 2: DIPÒSIT DE LA TESI A LA SECRETARIA DE LA FACULTAT

Un cop autoritzat el dipòsit per la Comissió Acadèmica del programa, s'haurà de presentar un exemplar enquadernat i signat de la tesi. No es requereix un format d'enquadernació determinat, però sí que la impressió sigui a doble cara (en cas de tesis encriptades s'hauran de presentar els dos exemplars) què quedarà dipositat a la Secretaria d'Estudiants i Docència durant 7 dies hàbils prèviament a l'autorització de la defensa per part de la Comissió de Doctorat de la Facultat (veure calendari). Durant aquest període qualsevol doctor podrà examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut, a la Comissió de Doctorat de la Facultat.

Es necessari que abans de l’inici dels 7 dies de dipòsit, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent hagi emès el document d’autorització del dipòsit i la proposta del tribunal. En el cas de que, degut al calendari de reunions propi de cada Comissió Acadèmica de Programa, no hagi arribat aquesta documentació, la tesi passarà a la següent reunió de la Comissió de la Facultat segons calendari.

 

PAS 3: AUTORITZACIÓ DE LA DEFENSA DE LA TESI

Un cop autoritzada la defensa i nomenat el tribunal per la Comissió de Doctorat de la Facultat, es notificarà al/a la doctorand/a perquè en el termini de 10 dies aboni el drets de defensa.

 

Notes:

A. Títol tesi: El títol de la tesi haurà de ser redactat en la mateixa llengua que el contingut de la tesi.

B. Tesis doctorals redactades en qualsevol llengua d'ús en l'àmbit científic, tècnic o artístic diferent d'alguna de les llengües oficials del programa de doctorat. En aquest cas, el doctorand ha de presentar, a més a més de la documentació assenyalada, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. El resum haurà de constar d'una introducció i unes conclusions i haurà de tenir una extensió no inferior a una desena part de la tesi doctoral.


Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona

*Art. 34 Bis. Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d’octubre de 2013, 17 de juliol de 2014,  16 de juliol de 2015,  15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de 2017,  4 de maig de 2018, 15 de maig i  22 de juliol de 2019, 7 d’octubre de 2020 i 14 de juliol de 2021)