Servei d'arxius (Arcàdia)

El servei d'arxius (Arcàdia) té com a finalitat emmagatzemar informació que no pugui compartir-se a llocs Sharepoint, com poden ser bases de dades i altres fitxers no ofimàtics.

Es tracta d’un servei basat en infraestructura pròpia. En poden fer ús el PTGAS, el PDI i el personal extern col·laborador. Els usuaris que hi accedeixen ho fan a través de la unitat  "U" des del seu explorador de fitxers.

 • Ser membre de la comunitat de la Universitat de Barcelona en qualitat de PDI, PTGAS o personal col·laborador
 • Disposar d'una adreça de correu @ub.edu.
 • Estar autoritzat a accedir alguna de les carpetes del servidor. Aquesta autorització caldrà que la faci la persona responsable del servei o unitat corresponent a través de la corresponent sol·licitud.
 • Es pot accedir des dels equips amb connexió a la xarxa cablejada UB o a través de la Xarxa Virtual Privada VPN si ho fem des de fora.

 

   No és possible l’accés des de la xarxa wifi o eduroam. Des de fora de la UB, caldrà que et connectis a través de VPN.

Si estàs autoritzat a accedir a algun espai al servei de fitxers:

 • En equips corporatius de la UB connectats a la xarxa cablejada de la UB, des de l'Explorador de Fitxers trobaràs  una ruta com la de la següent captura.

imatge

Si no trobes aquesta ruta, obre un tiquet al PAU.

 • En qualsevol altre cas, hauràs de:
  • Connectar-te a la VPN
  • Connectar la unitat U de manera manual. Consulta aquestes guies per saber com fer-ho

 Si tens Windows 10, consulta la guia Com connectar-se des de fora de la UB a una unitat de xarxa

 Si tens Mac OSX, consulta la guia Com connectar-se des de fora de la UB a una unitat de xarxa (Mac)

La persona responsable del servei o unitat haurà de fer una sol·licitud indicant:
 • Nom del nou espai,
 • Persones que han d'accedir-hi
 • Permisos que han de tenir. Els permisos poden ser:
  • En mode lectura: no es pot modificar cap fitxer.
  • En mode escriptura: es poden crear, esborrar i modificar fitxers o carpetes.
 • Finalitat de l'espai

 

Recordeu que aquest servei està destinat a emmagatzemar informació que no pot ser compartida en llocs SharePoint.

Sí, es fan còpies de seguretat diàries que permeten recuperar la informació emmagatzemada sempre que no hagi transcorregut un màxim de 90 dies.

Pots fer la sol·licitud indicant la data i la ruta de la/es carpeta/es o fitxers a recuperar.

La informació recuperada es deixarà en una carpeta del tipus \Recuperacio-dades-data-nom_carpeta_i-o_fitxer_recuperat

 

 Cal que esborris aquesta carpeta una vegada ja tinguis els fitxers, així s'alliberarà espai.

El servei d'arxius està protegit per l'antivirus corporatiu que analitzat setmanalment tots els fitxers emmagatzemats.

Si un fitxer es detecta com a infectat, automàticament s'elimina del servei de fitxers o es mou a un espai de quarantena no accessible per l'usuari.

En cas de detectar que un fitxer ha desaparegut de la teva unitat i el vulguis recuperar, recorda que el servei disposa d'una còpia de seguretat disponible durant 90 dies.

Només es recuperaran aquells fitxers no infectats o aquells que no suposin un risc per a la seguretat del servei.

Cada unitat té assignada una quota d'espai per guardar els seus fitxers.

En cas que sigui necessari ampliar la quota, es tindrà en compte:

 • La justificació que ens ha de fer arribar la persona responsable de l'espai a través del tiquet corresponent.
 • L'Àrea TIC avaluarà la necessitat en funció del tipus d'informació emmagatzemada i de la justificació aportada per part de la persona responsable de l'espai.
 

Recorda que, per emmagatzemar i compartir informació de tipus ofimàtic, disposes d'altres solucions al Núvol UB com sharepoint, equips teams o onedrive.

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: