Ampliació i modificació de matrícula

 

AMPLIACIÓ/MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA DE GRAU. CURS 2023-24

 

PERÍODE: DEL 5 AL 9 DE FEBRER DE 2024

Caldrà entrar a l’Automatrícula mitjançant el web de Món UB:

http://www.ub.edu/monub/

Podrà fer-se a qualsevol hora dins del període indicat (no hi ha llista de control ni ordre):

Des del 5 de febrer a les 10.00 h. fins al 9 de febrer a les 23.59 h.

Es podran fer un màxim de 3 tràmits o accions d'entrar i sortir de l'aplicatiu de matrícula.

 

 

 

AMPLIACIONS. A part del preu dels crèdits de les noves assignatures matriculades, sempre s’aplicarà la taxa acadèmica oficial per ampliació, de 27,27 euros.

CANVIS. Es podrà canviar una assignatura per una altra del mateix nombre de crèdits, sense cap càrrec econòmic.

 

En tot els casos de canvis i ampliacions, sempre que les assignatures i grups tinguin places disponibles.

 

CANVIS DE GRUP. El procés de canvis de grup d’assignatures obligatòries està en marxa des del 8 de gener de 2024, segons informació al web:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/canvis-de-grup

 

ANUL·LACIONS. Es podrà demanar l’anul·lació d’alguna assignatura de 2n semestre, amb dret a devolució. En aquest cas, és important que en l’automatrícula marqueu “Suprimir assignatura”. Si marqueu “Anul·lar” només hi hauria anul·lació acadèmica, sense dret a devolució econòmica.

 

LÍMIT DE MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Com a màxim fins al 7 de març de 2024 es podrien fer modificacions de matrícula amb regularització econòmica. Més enllà d’aquest termini, qualsevol canvi o anul·lació només tindrà efectes acadèmics, sense dret a devolució, llevat de casos excepcionals degudament justificats

 

 

ASSIGNATURES RECONEGUDES/CONVALIDADES: Podeu matricular-les. Les trobareu inscrites a l’apartat “Inscripció d’Assignatures reconegudes/convalidades”.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC. També es podran matricular crèdits de reconeixement acadèmic (dins de “Inscripció d’Assignatures reconegudes/convalidades”), sempre i quan abans hagueu fet la sol·licitud telemàtica  i ja estigui aprovat el reconeixement. En aquest cas, el preu dels crèdits reconeguts és el 20% del preu base del crèdit de Grau (preu base del curs 2023-24 = 18,46 euros/crèdit).

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

Contràriament al que es va indicar i fer a inicis del curs actual, i d’acord amb posterior canvi de normativa UB, sí que es poden matricular els crèdits, sigui quin sigui el seu nombre (d’1 a 6) si vau iniciar el Grau abans del curs 2023-24.

 

Per a alumnes que heu iniciat el Grau en el curs actual 2023-24, serà requisit fer 6 crèdits de reconeixement acadèmic, i la matrícula es faria pel total de crèdits. Qualsevol xifra inferior a 6 no comptabilitzaria en l’expedient acadèmic.

 

 

FORMES DE PAGAMENT  

Només hi ha pagament efectiu en rebut/s. No hi ha pagament via domiciliació amb compte bancari:

- Import dels crèdits ampliats inferior a 300 euros: pagament en rebut únic en 7 dies des del moment de la matrícula.

 - Import dels crèdits ampliats igual o superior a 300 euros, possibilitat de 2 terminis:

   . 1r termini. En 7 dies des del moment de matrícula: taxa de 27,27 eur. + 50% crèdits

   . 2n termini. Màxim fins al 19 d’abril de 2024: el 50% restant dels crèdts.

 

Qualsevol rebut que es generi com a ampliació de matrícula és independent dels que encara pugui tenir l’alumne/a per pagar de la matrícula feta al juliol o setembre anterior. Per tant, cal tenir-ho en compte i estar al cas dels venciments i no confondre els diferents rebuts.

Es mantenen les mateixes condicions que es tenien en fer la matrícula inicial del passat juliol/setembre de 2023, com ara becari/becària condicional, família nombrosa, col·lectiu d’especial protecció, etc.

 

BECA GENERAL

Recordeu que si heu sol·licitat de la Beca General del Ministeri i feu una modificació de la matrícula, aquesta pot afectar a la resolució de la vostra beca i al compliment dels seus requisits, així com també al gaudiment dels conceptes de quantia variable (lligats a residència, renda, etc.). Veure la informació de Beques:

 http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca%20general%20ministeri/beca%20gral_mec_2324/index.html

 

 

ASSIGNATURES QUE ES PODEN MATRICULAR

Es pot matricular qualsevol assignatura, però caldrà tenir en compte aquelles assignatures especifiques que requereixen un mínim de crèdits; i també, sempre que existeixin places vacants en l’assignatura i grup que es demani. A continuació s’indiquen les assignaturs amb requisits.

 

ASSIGNATURES AMB REQUISITS:

PSICOLOGIA I PROFESSIÓ. Cal tenir un mínim de 108 crèdits superats.

OPTATIVES. Cal tenir un mínim de 144 crèdits superats.

 

TREBALL PRÀCTIC

Assignatura optativa que, com a excepció, no es fa via automatrícula.

Trobareu la referència de Treball pràctic al web, dins de “Menció i optativitat”, amb l’oferta de tot tot el curs (ara només es podrà matricular 2n semestre).

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyaments/detall/4453477/8

Consulteu les instruccions: caldrà obtenir el document signat pel/per la professor/a i desprès fer la matrícula a Secretaria, amb el lliurament del document signat. Podeu demanar i retornar el document indicat via mail a secretaria_psico@ub.edu.

Termini de matrícula: de l’1 al 16 de febrer

 

PRÀCTIQUES EN CENTRES. Serà el cas únicament d’alumnes que tinguin les pràctiques ja assignades des del passat agost/setembre de 2023 i que no hagin fet encara la matrícula (com pot passar amb alumnes que han estat de mobilitat durant el primer semestre, o per altres motius).

 

TREBALL DE FI DE GRAU. Cal tenir 180 crèdits obligatoris superats i comptar amb una matrícula del curs completa que possibiliti l’acabament del Grau en el curs acadèmic actual, excepte que a l'alumne/a li faltin només per matricular crèdits de reconeixement acadèmic derivats d'activitats que encara no hagi finalitzat (com ara idiomes, cursos d'IL3, Pla acció tutorial, Teatre, participació en òrgans col·legiats de la UB, etc). Es recorda que NO es pot matricular el TFG si les Pràctiques no estan superades o no estan matriculades per fer en l’actual curs.

 

Com sigui que durant aquest període d’ampliació de matrícula la majoria d’actes i notes del primer semestre encara no estaran introduïdes a l’expedient de l’alumne/a, el fet de comptar amb els requeriments i crèdits mínims d’aquestes assignatures indicats anteriorment queda sota la responsabilitat de l’alumne/a. Si escau, la Secretaria corregirà i avisarà l’alumne/a de l’eventual incompliment dels requisits i/o incorrecció en la matrícula.

 

MATRÍCULA DE + 60 CRÈDITS

Qui vulgui demanar ampliació de matrícula per sobre dels 60 crèdits (en el total anual), ho haurà de fer amb antel·lació a la matrícula i per escrit o missatge dirigit a la Secretaria (via mail a:  secretaria_psico@ub.edu), en el període del 15 al 28 de gener, i serà la Cap d’estudis qui valori la petició d’acord amb l’expedient acadèmic general de l’alumne/a, el rendiment del primer semestre o d’altres circumstàncies.

Es comunicarà la resolució a cada alumne/a, i en el cas de que sigui favorable s’habilitarà tècnicament el permís en l’aplicatiu d’Automatrícula per tal de poder matricular per sobre de 60 crèdits.

 

 

INICI DEL SEGON SEMESTRE

L’activitat docent del 2n semestre del Grau en Psicologia començarà el dilluns 12 de febrer de 2024.

Podeu veure el Calendar acadèmic al web: 

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyaments/detall/4453477/25