Informació matrícula de 2n a 4t

És important que llegiu totes les informacions d'aquesta pàgina (dia matrícula, especificacions, pagament, beques, normatives, etc.)

 

INFORMACIÓ DEL CURS 2023-24 ACTUALITZADA

Última actualització: 3 de setembre de 2023

 

 

PREU DEL CRÈDIT

El curs actual 2023-24 el preu es manté: 18,46 euros/crèdit

 

 

Curs 2023-24 - Calendari de matrícula 

Els dies d'automatrícula seran: dimecres 6, dijous 7 i divendres 8 de setembre de 2023.
 

Criteris d'assignació de data i hora de matrícula
L’ordre de matrícula es ralitzarà en funció del nombre de crèdits superats fins a la convocatòria de juny/juliol de 2023. En cas d'empat a crèdits, per millor mitjana d'expedient acadèmic. S’han tingut en compte també els crèdits matriculats i previsiblement superats en el cas d’alumnes de mobilitat nacional i internacional de qui encara no s’ha rebut el certificat acadèmic amb les notes de la universitat corresponent, o també en d'altres situacions especials.

 

Data i hora de matrícula - setembre 2023   

LLISTA DIA I HORA    NOVETAT 2 agost 2023

 

Les activitats docents del curs 2023-24 començaran el dilluns 18 de setembre de 2023.

Veure calendari al web: 

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyaments/detall/4453477/25


 

=======================

 

Horaris curs 2023-24:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyaments/detall/4453477/26

 

 

 

Matrícula

La matrícula de Grau és ANUAL. Han de matricular-se les assignatures de primer i de segon semestre.

La matrícula es formalitzarà per internet a partir del dia i l’hora que us correspongui. Cal anar al Món UB i a l'enllaç d'Iniciar Automatrícula:  http://www.ub.edu/monub/ o bé al banner Automatrícula.

NO s'habilitarà cap aula d'informàtica de la facultat per fer automatrícula

 

En cas d'escollir el pagament en efectiu, haureu de realitzar el pagament a les entitats bancàries que consten al resguard, en un termini de 7 dies des de la data de matrícula. Podeu triar l'opció de pagament fraccionat (en 3 terminis o en 7 terminis).
Si heu escollit el pagament domiciliat, us descomptaran l'import directament del vostre compte bancari, a partir d'un mínim de 7 dies des de la data de matrícula.

 

Modalitats de pagament setembre 2023 

MODALITATS DE PAGAMENT

 

La CARPETA pot ser recollida a partir del 4 de setembre de 2023 (no abans) al Punt d’Informació (Consergeria) de la Facultat.

 

Normatives
Les diferents normatives de la UB relacionades amb la matrícula (permànencia, econòmica, avaluació, etc.) estan disponibles a la pàgina web de Món UB:

http://www.ub.edu/acad/noracad/

 

Modificacions de matrícula

La data máxima per a fer canvis, modificacions i anul·lacions d'assignatures serà el 22 de setembre de 2023.

A partir de llavors, i fins al 31 d'octubre de 2023, qualsevol canvi o anul·lació que es faci no donarà dret a cap devolució econòmica, només seria a efectes acadèmics.

 

Especificacions alumnes de mobilitat nacional i internacional

Els i les alumnes que s'hagin de matricular (al final del juliol o a principis de setembre de 2023) amb motiu de la seva marxa de mobilitat  durant el 1r semestre o durant tot el curs, no han de tornar a fer cap matrícula més, llevat únicament d’algun cas especial en què estigui pendent de l’assignació de Pràctiques i vulgui afegir-ho a la matrícula ja feta; en tot cas, la plaça de pràctiques quedarà guardada i sempre es podria matricular en tornar de la mobilitat (a febrer de 2024) o en algun altre moment via on-line si ens ho demana a Secretaria.

Els i les alumnes que marxin de mobilitat al 2n semestre del curs 2023-24, hauran de fer ara en el període normal d'automatrícula la inscripció de les assignatures de 1r semestre que cursaran aquí a la UB. Posteriorment seran avisats i avisades per fer la matrícula amb les assignatures de mobilitat de 2n semestre que faran fora de la UB.

 

Especificacions d'algunes assignatures i requisits 

 

  • Pràctiques externes. IMPORTANT. L’assignació de les places demanades en la preinscripció feta en el període 1 a 31 JULIOL s'ha fet en data 1 d'agost, avançada per facilitar la confecció dels seus horaris als/a les alumnes. Les assignacions i grups de pràctiques no es carregaran directament en la matrícula que comença el dia 6 de setembre, sinó que haurà de seleccionar-se l'assignatura de "Pràctiques en Centres", i tenir en compte que cal posar i matricular el grup concret del centre assignat (M1, M2 M3 o M4). En els casos en què l’assignació sigui feta amb posterioritat al dia i hora de matrícula, amb motiu de no haver aconseguit plaça inicialment, si escau, sempre es podria fer ampliació de matrícula en dies posteriors, bé venint a Secretaria o via on-line,  incloent les Pràctiques un cop assignat el centre.
  • Psicologia i Professió. Requisit: tenir superats 108 crèdits obligatoris. 
  • Treball Fi de Grau. Requisit: tenir superats 180 crèdits obligatoris i matricular tots els crèdtis que falten per acabar el Grau. Sempre hi haurà l'opció de fer ampliació de matrícula al febrer un cop es tinguin els 180 cr. obligatoris.
  • Assignatures optatives. En el moment de matrícular-se caldrà seleccionar la Menció que voleu cursar. Requisit: tenir superats 144 crèdits obligatoris.
  • Treball pràctic. Assignatura optativa. Matrícula presencial a Secretaria o bé on-line via correu electrònic entre el 12 i el 22 de setembre de 2023,  d'acord amb la informació al WEB

 

 

CHRONOS - APLICATIU PER A LA SIMULACIÓ I ORGANITZACIÓ D'HORARIS

 

Informació:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyaments/detall/4453477/26

 

APLICATIU CHRONOS

http://grad.ub.edu/chronos/pages/horaris/index2.xhtml?ensenyament=TG1048&curs=2023

Cal entrar amb la vostra autenticació.

 

Matrícula de més de 60 crèdits 

El nombre mínim de crèdits a matricular per curs acadèmic és de 18. El nombre màxim de crèdits a matricular és de 60. En determinats casos, la cap d'estudis podrà autoritzar la matrícula de més de 60 crèdits.

El criteri general per a la concessió és estricte:

. Si en el curs anterior (2022-23) l'alumne/a ho ha superat tot o com a màxim li han quedat pendents 6 crèdits (1 assignatura de formació bàsica o obligatòria): sí que es permet matricular més crèdits.

. Si a l'alumne/a li han quedat pendents en el curs anterior (2022-23) més de 6 crèdits, no es permet.  En tot cas, caldria tornar a demanar-ho per al 2n semestre en el període d'ampliació (febrer 2023), sempre que el rendiment del 1r semestre hagi estat bo, i tornaria a ser valorat per la cap d'estudis.

 

SOL·LICITUD i TERMINIS: Del 30 de juliol a l'1 de setembre de 2023

ACCÉS FORMULARI a la part d'adalt de la pàgina de Tràmits Administratius:

FORMULARI    TANCAT

 

RESOLUCIÓ: El 5 de setembre de 2023, abans d'iniciar-se la matrícula. En aquesta mateixa pàgina es posarà la llista de admissions i denegacions. S'enviarà missatge a totes les persones.

RESOLUCIÓ    Nou 5 setembre

 

Assignatures reconegudes/convalidades

Podeu matricular-les si ja teniu la resolució del reconeixement. Les trobareu inscrites a l’apartat “Inscripció d’Assignatures reconegudes/convalidades”. En aquest cas, el preu dels crèdits reconeguts és el 20% del preu base del crèdit de Grau (preu base del curs 2023-24 = 18,46 euros/crèdit).

 

Reconeixement acadèmic

També es podran matricular crèdits de reconeixement acadèmic, sempre i quan abans hagueu presentat la documentació corresponent a Secretaria o ho feu de manera telemàtica (no és necessari ni aconsellable fer-ho presencialment) i ja estigui validat el reconeixement. En aquest cas, també el preu dels crèdits reconeguts és el 20% del preu base del crèdit de Grau (preu base del curs 2023-24 = 18,46 euros/crèdit). Igualment, ho trobareu inscrit a “Inscripció d’Assignatures reconegudes/convalidades”.

 

NOVETAT CURS 2023-24, per tal de donar compliment al Reial Decret 822/2021

La primera matrícula de reconeixement de crèdits per la participació en activitats universitàries i institucionals en el Grau de Psicologia serà de 6 crèdits.

POSSIBILITATS:

1) Alumnat de nou accés en el curs 2023-24 o de cursos anteriors que no hagi matriculat crèdits de reconeixement acadèmic

Aquest alumnat pot anar realitzant activitat però no les podrà matricular fins que no arribi als 6 crèdits.

 

2) Alumnat de cursos anteriors que tinguin ja matriculats un nombre inferior a 6 crèdits:

La disposició transitòria 2ª de la Normativa per a l'adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau i màster de la UB estableix que l'alumnat que ja tingui matriculat un nombre inferior a 6 crèdits podrà continuar matriculant fraccions com fins ara, fins a arribar al màxim de crèdits que contempli el seu pla de'estudis (en el cas del Grau en Psicologia, 6 crèdits), i podran finalitzar el grau amb menys de 6 crèdits reconeguts, si és el cas.

 

 

Canvis de grup  

Per a les assignatures obligatòries que es matriculin a primer semestre del curs 2023-24, de qualsevol curs, es pot fer una petició de canvi mitjançant l'aplicatiu que trobareu al Campus Virtual de Grau.

Veure procediment, terminis, requisits, resolució, etc. al web:  CANVIS DE GRUP

Les possibles peticions de canvis de 2n semestre es farien segons el calendari concret que consta al web indicat.

 

 

BEQUES:

 

Beca General Ministeri

La convocatòria de la Beca General del Ministeri ha estat avançada per a l'actual curs 2023-24 i es troba tancada.

Si has fet la petició de Beca, estarà carregada en l'aplicatiu de matrícula la condició de becari/becària i llavors només hauràs de fer el pagament de les taxes i els serveis UB.

Beques diverses

 

 

Preu i modalitats de pagament  

 

El preu del crèdit del curs 2023-24 es manté:

18,46 euros/crèdit.  Consulteu les diverses formes de pagament. 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA: http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

PREUS: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html 

PAGAMENT:  http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html 

 

Modalitats de pagament setembre 2023  

MODALITATS

 

Bonificacions i exempcions de matrícula

Els/les alumnes que tingueu dret a exempcions de matrícula (família nombrosa, col·lectius d'especial protecció, etc) haureu de fer-ho constar a la matrícula i presentar la documentació acreditativa a la Secretaria de la Facultat, al més aviat possible a partir de la data de matrícula.

No caldrà presentar cap document si en el moment de fer la matrícula doneu el vostre consentiment per tal que la UB pugui accedir al vostre expedient electrònic digital.

Consultar la informació:

http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html#exempta  

Comparteix-ho: