Dra. Silvia Albizuri

Dra. Silvia Albizuri

Investigadora

Investigadora

Informació acadèmica:

Llicenciada en Història (UAB 1985). Especialitzada en arqueozoologia de mamífers.

Doctora en Història (UdG 2011) amb la tesi titulada: La ofrenda animal durante el Bronce Inicial en Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Arqueozoología del ritual funerario.

Col·laboradora del SERP des del any 1990. En aquest marc vaig llegir la tesi de Llicenciatura: Paleoeconomía y ritualidad: Análisis zooarqueológico del yacimiento Ibérico Turó de Can Olivè (Cerdanyola del Vallès. Vallès Occidental). Universitat de Barcelona.

 

Línies de recerca:

Treballo en la definició de patrons sobre la explotació ramadera i el paper dels animals en l’alimentació humana, el treball i el transport, així com en les pràctiques rituals dins les societats agrícoles i ramaderes des de l’Holocè fins època romana. Línies:

* Estratègies ramaderes, explotació dels animals, mobilitat, intercanvi (isòtops estables Estronci, ADN)

* Alimentació animal-humana (isòtops estables C13, N15)

* Cuina i comensalisme (marques tafonòmiques de la superfície òssia i fractures)

* Utilització dels animals en el treball i transport: èquids i gossos (patologies)

* Utilització dels animals en l’activitat cerimonial (tafonomia del dipòsit)

* Arqueozoologia funerària. Anàlisis del comportament ritual i de les idees sobre la mort a partir de les ofrenes i la simbologia dels animals.

 

Projectes vigents:

- HAR2017-87695-P: FAMILIAS, VECINOS Y FORASTEROS EN LA PREHISTORIA RECIENTE DEL PRELITORAL CATALAN. MICINN. IP: Francisco Javier López Cachero, Universitat de Barcelona.

- SGR2017-00011: GRUP DE RECERCA DE QUALITAT: SEMINARI D’ESTUDIS I RECERQUES PREHISTÒRIQUES. Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya. IP: Josep Maria Fullola, Universitat de Barcelona.

- HAR2015-67323-C2-1-P: APROXIMACIÓN A LAS PRIMERAS COMUNIDADES NEOLÍTICAS DEL MEDITERRÁNEO NORDOCCIDENTAL: CONSTRUYENDO RESPUESTA DESDE LOS ANÁLISIS PALEOANTROPOLÓGICOS Y GENÉTICOS. IP: M. Eulàlia Subirà, Universitat Autònoma de Barcelona.

- ALIEN - ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT À EMPÚRIES (L’ESCALA, GÉRONE) DURANT L’ÂGE DU FER ET LA PÉRIODE ROMAINE. LabEx (Universitat de Montpellier). IP: Núria Rovira. MCF, Université Paul Valéry-Montpellier, ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, UMR 5140, CNRS.

 

Docència:

Coordinadora i professora del curs d’especialització universitària: Arqueologia Funerària. Interpretació de les Restes Humanes, Animals i Vegetals, organitzat per el Departament d’Història i Història del Art, Universitat de Girona entre abril i juny del 2015.

Publicacions més rellevants: Albizuri, S. Fernández, M. Tomás, X. 2011. Evidencias sobre el uso del perro en la carga durante el Bronce Inicial en la Península Ibérica: el caso de Can Roqueta II (Sabadell, Barcelona). Archaeofauna 20, pp.139-155. (España).

Albizuri, S. 2011. Animales sacrificados para el cortejo fúnebre durante el Bronce inicial (2300-1300 cal BC). El asentamiento de Can Roqueta II (Sabadell, Barcelona). Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 29: 7-26.

Albizuri, S. 2014. La visibilitat del cavall en el registre arqueològic del NE peninsular durant el final de l’edat del bronze i la primera edat del ferro. L’exemple de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). La transició bronze final-1a edat del ferro en els Pirineus i territoris veïns. XV Col·loqui de Puigcerdà, Congrés Nacional d’Arqueologia de Catalunya, Institut d’Estudis Ceretans, pp.579-593, Puigcerdà.

Albizuri, S., Subirà, M.E. i Ruiz, J. 2015. Ritual patterns in the deposits of fauna associated with iberian burials: the necropolis of El Poblado during the fourth to second centuries BC (archaeological complex of Coimbra Del Barranco Ancho, Murcia). International Journal of Osteoarchaeology 25: 188-200.

Albizuri, S., Maroto, J., Nadal, J., Majó, T., Sánchez Marco, A., Carlús, X., Rodríguez, A. i Palomo, T. 2015. Wild carnivore and wild bird deposits in an agro-pastoral community during the Bronze Age: Can Roqueta II (northeast Iberian Peninsula). Munibe Antropologia-Arkeologia 66: 163-184.

Albizuri, S., Font, L., i Nadal, J. 2016. Équidos de la primera Edad del Hierro: el impacto colonial en la zona meridional de Catalunya. The horse and the bull in Prehistory and in History and in history. Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP), pp. 97-106, Portugal.

Albizuri, S., Nadal, J., Belmonte, C. y Garcés, I. 2017. Los efectos de la romanización en la gestión ganadera: la cabaña equina de Serrat dels Espinyers (Lérida) como ejemplo de la producción mular en la Península Ibérica. I Reunión Científica: la Romanización en la Península Ibérica. Una visión desde la Arqueozoologia. Archaeofauna 24: 115-126.

Martín Cólliga A., Blanch R.M., Albizuri S., Alaminos A., Mercadal O., Vives E., Lázaro P., Bosch J., Colomer S., Miret J., Enrich R. y Aliaga S. 2017. El paraje de Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona). Mirando a la Muerte. Prácticas funerarias en el Neolítico en el noroeste peninsular, Gibaja, J., Subirà, E., Martín, A., Mozota, M. y Roig, J. (Eds.). E-DitARX Publicaciones Digitales Colección Akademos, vol.I, pp.103-274.

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Albizuri

http://ub.academia.edu/SilviaAlbizuri