Els darrers caçadors-recol·lectors del Moianès: La Balma del Gai (2014-2017)

-IP: Jordi Nadal Lorenzo

-Font de finançament: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Moià.

-Highlights del projecte:

Aquest projecte s’ha centrat exclusivament en l’excavació i recerca a la Balma del Gai. L’objectiu del projecte s’ha centrat en entendre els models d’adaptació de les darreres comunitats caçadores i recol·lectores entre el Plistocè final i els inicis de l’Holocè a la Catalunya central, de tal manera que es pugui entendre les dinàmiques ocupacionals entre altres zones estudiades en altres projectes (pirineus, Catalunya occidental o serralada prelitoral) i la mateixa . El jaciment de la Balma del Gai, d’altra banda, amb una bona conservació de la matèria orgànica aporta dades sobre les adaptacions econòmiques i territorials dels canvis culturals que en altres jaciments solament han pogut ser diagnosticats a través de l’evolució dels tecnocomplexos lítics.

Dades concretes excavació Balma del Gai:

Nom del jaciment: Balma del Gai.

Terme Municipal: Moià

Cronologia cronocultural: epipaleolític, amb ocupacions durant l’Epimagdalenià i ocupacions durant el Microlaminar Sauveterroide.

Dades més destacades:

Al jaciment de la Balma del Gai, amb un paquet sedimentari bastant modest, s’ha observat l’evolució entre les indústries epimagdalenianes (tradicionalment conegudes com “microlaminars” i les microlaminars sauveterroides (tradicionalment conegudes com “complex geomètric tipus Filador”) entre els mil·lennis XI i IX BP. Els resultats demostren que aquesta evolució va suposar exclusivament petit canvi tecnològic amb la incorporació dels geomètrics obtinguts a través de la tècnica dem microburí però sense la desaparició de la tècnica microlaminar. Pel que a fa a les estratègies econòmiques i d’usos del territori, les restes de matèria orgànica recuperades al jaciment no semblen constatar grans canvia, més enllà d’una certa millora climàtica que afavorí l’explotació d’alguns recursos per sobre dels altres. En aquest sentit, el jaciment es caracteritza per la cacera intensiva del conill, complementat amb la captura de grans mamífers ungulats (fonamentalment cérvol) i en menor mida carnívors i aus. Sembla que la recol·lecció de mol·luscs terrestres (cargols de terra) i recursos vegetals comestibles (aranyons) també haurien estat importats, almenys en determinades èpoques de l’any.