Cova del Parco

Terme municipal: 

Equip: 

J.M. Fullola (UB/SERP)
X. Mangado (UB/SERP)
M. Sánchez (UB/SERP)
J.M.Tejero (UB/SERP) 
R.Bartrolí (SERP)
M.A. Petit (UB/SERP)
 

Cronologia cultural: 

Dades d’interès: 

Des del 1987 el SERP excava el jaciment de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera). Aquest presenta una llarga seqüència sedimentària que correspon a diferents ocupacions humanes que van des del Paleolític superior final (Magdalenià) fins a l'Edat del Bronze. 

Les nostres intervencions arqueològiques s'han desenvolupat en una seqüència cultural que a hores d'ara presenta tres etapes. 

En primer lloc, identificàrem la part basal d'una estructura d'emmagatzematge, datada a partir de restes de carbó en 6120 + 90BP. El material ceràmic aparegut dins d'aquesta estructura corresponia a l'Epicardial. La seva amortització mostrava, tant per les anàlisis micromorfològiques com de fitòlits, que el rebliment corresponia a fems d'ovicaprins, cendres i tiges de vegetals, la qual cosa ens ha fet pensar en neteges periòdiques d'una cleda. 

En segon lloc, l'excavació dels nivells epipaleolítics es produí entre 1993 i el 1999. Hem pogut establir la seqüència cronològica i cultural següent: per sota d'un horitzó geomètric molt antic, datat a partir de carbons que provenen de dues estructures de combustió (EC11 i EC12) en 10930 + 100 BP i 10770 + 110 BP respectivament, i una indústria en la que es documenten microburins i geomètrics de caire sauveterrià (triangles i segments), apareix un epipaleolític microlaminar, datat en 11430±60 i 11270±90 caracteritzat per l'absència d'indústria òssia i algun element lític d'adscripció plenament aziliana . 

En tercer lloc, després d'un petit moment d'abandonament, documentàrem una fase estratigràficament molt precisa, que hem relacionat amb un moment terminal del Magdalenià superior final i que hem anomenat Magdalenià epigonal datat en 12.605±60BP. Després d'una gran caiguda de blocs continua el Magdalenià superior final. Aquest nivell es troba en procés d'excavació des de l'any 1999. Fins el present ha estat datat entre 12460 + 60 BP i 13175 + 60 BP.

Durant el Magdalenià observem àmbits d'activitats diferenciades, que es jerarquitzen al voltant d'estructures de combustió de diversa tipologia. Les tasques relacionades amb la cuina es troben clarament situades dins la cova. A l'abric es desenvolupen labors de talla, de probable fumat, es senyalitza l'indret amb il·luminació, i es llencen restes tecnològiques i fauna als racons. A aquestes activitats de dipòsit de deixalles tampoc no és aliena la cova. 

Hem definit les ocupacions del Magdalenià superior final de la cova del El Parco com campaments o estatges de caràcter temporal, però d'una certa durada, segurament estacional. 


Dibuixos del material arqueològic magdalenià i microlaminar: R. Älvarez.