La Cova del Rinoceront

El jaciment de la cova del Rinoceront es localitza dins el terme municipal de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona) en les primeres estribacions més suaus del massís calcari del Garraf, just on aquest entra en contacte amb l’extrem més meridional de la plana holocena del delta del Llobregat. 

Actualment la cavitat es troba seccionada verticalment pel darrer front d’explotació de la pedrera de ca n’Aymerich. L’extracció massiva de pedra calcària ha desfigurat enormement el relleu original i ha destruït la major part de la cova del Rinoceront així com la seva entrada originària. 

La finalització de les activitats a la pedrera i el desconeixement de l’existència del jaciment van provocar caigudes successives de part del rebliment sedimentari així com dels fòssils, fet que va permetre el seu descobriment l’any 2002. En aquests sediments despresos es van dur a terme les primeres campanyes arqueològiques amb els objectius de fer una primera estimació cronològica i una valoració del conjunt, resultats que van motivar la restauració i el condicionament de la cavitat, en la qual s’hi excava des del 2003 fins a l’actualitat.

La seqüència estratigràfica de la cova del Rinoceront està formada per un tall de 11 m de potència i un total de 8 nivells, definits per ordre de sostre a base, que abracen des dels moments bassals del Plistocè superior fins als moments finals del Plistocè mitjà.

En el jaciment s’han recuperat nombroses restes de vertebrats, especialment herbívors, que han estat consumits i transportats a la cavitat per part dels carnívors. De la mateixa manera, s’han recuperat algunes restes lítiques que evidencien la presència humana en el jaciment durant el Paleolític mitjà.