Paleo Bàrcino

IP. Dr. SANTIAGO RIERA MORA

Projecte: (MICINN, 2017-2019) (HAR2016-77981-P) Evolución litoral y modelación antrópica del paisaje durante el Holoceno en un llano litoral mediterráneo: Barcelona

PaleoBàrcio (1017-2019): és un projecte de reconstrucció paleoambiental del Pla de Barcelona durant l'Holocè que es realitza en col.laboració amb el Servei d'Arqueologia de Barcelona. Té un caràcter marcadament interdisciplinar, incorporant geòlegs, biòlegs, historiadors, palinòlegs, diatomistes, arqueòlegs, urbanistes, etc.

Objectius del Projecte:

- Caracteritzar la paleogeografia dels canvis holocens litorals, relacionat-la amb l'ocupació, els usos humans i els impactes ambientals de les activitats antròpiques.

- Caracteritzar els recursos naturals litorals al llarg de l'Holocè, en especial la variabilitat dels recursos hídrics.

- Estudiar els canvis paisatgístics de la plana litoral, en medis rurals, urbans i periurbans i aplicar aquesta informació a la gestió patrimonial i urbana.

-Determinar l'evolució de zones portuàries i la seva sostenibilitat sedimentària