L'Equipament del SERP

L'equipament del nostre laboratori és ampli i divers : suport informàtic tant en PC com en Mac, càmeres fotogràfiques digitals, hardware divers (escàner de paper, de diapositives, escàner DIN-3, programari divers de tractament i digitalització d’imatges, SIG, etc…, això ens ha permès una àmplia gamma de treballs : per una banda possibilita el tractament informàtic/estadístic de les dades, un control exhaustiu i precís de totes les dades que s’obtenen del treball de camp com del de laboratori.

 D’altra banda, diferents anàlisis, com l’estudi de les restes faunístiques amb la identificació de les espècies i dels processos de manipulació i tafonòmics que han patit (1), així com l’estudi dels processos tecnològics de fabricació d’elements sobre matèries dures animals (2) requereixen de col·leccions de referència i es duen a terme amb l’ajut de lupes i microscopis, de la mateixa manera com es fa amb els estudis dels sediments arqueològics (3), o de caracterització de les matèries primeres lítiques (4) que es duen a terme amb aparells com les lupes binoculars i els microscopis propis del SERP, instal·lats en els diversos despatxos dels professors/investigadors i altres laboratoris del Departament. 

Finalment, part de les dades que configuren els resultats de la nostra recerca s’obtenen a través del treball en col·laboració amb d’altres centres de la nostra Universitat (Serveis científico-tècnics, Departaments de les Facultats de Geologia, Biologia i Psicologia, entre d'altres) o d'altres Universitats i institucions (Institut Jaume Almera del CSIC, Universitat de Lleida, Generalitat de Catalunya, etc)