GRQ PNGEl Grup de Recerca del Quaternari (GRQ) és un grup d’investigació vinculat al SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona que té com a principal objectius la recerca científica sobre el plistocè mitjà i superior, amb diferents línies de recerca principalment dirigides a la reconstrucció climàtica i a l’estudi dels grups caçadors-recol·lectors del paleolític.

La principal línia de recerca del GRQ ha estat dirigida a la construcció d’una seqüència paleoclimàtica terrestre del mediterrani occidental i a l’estudi dels grups caçadors-recol·lectors del paleolític, en especial atenció als neandertals i als primers humans anatòmicament moderns. Per aquest motiu, es va decidir centrar la zona d’estudi en el massís del Garraf-Ordal, característic per la gran quantitat de formacions càrstiques, amb una gran quantitat de cavitats horitzontals i verticals i que oferia el marc idoni per a dur a terme aquest objectiu.

Els treballs duts a terme al massís del Garraf ens han permès formar una seqüència continua entre els estadis isotòpics 6 al 2, la base de la qual estaria representada pel jaciment de la cova del Rinoceront (175-75 ka), seguida dels jaciments de la cova del Gegant (75-25 ka), la riera de sant Llorenç (70-50 ka), la cova del coll Verdaguer (55-35 ka), les terrasses de la riera de Canyars (~39.6 ka) i finalment la dolina de les Alzines (~18 ka).

En els darrers anys les investigacions s’han ampliat a altres zones de la Península Ibèrica. Així, el Grup de Recerca del Quaternari també col·labora en el projecte arqueològic que dirigeix el Dr. João Zilhão al sistema càrstic d’Almonda (Portugal), concretament en l’excavació del jaciment de Gruta da Aroeira així com la co-direcció dels treballs al jaciment d’Abrigo de Lagar Velho (Portugal), juntament amb la Dr. Ana Cristina Araújo i Ana Costa (DGPC - Laboratório de Arqueociências - LARC).

Responsables Científics:

Joan Daura

Montserrat Sanz