Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia

La parasitologia tradicionalment forma part de les ultimes lliçons dels temaris de Microbiologia de qualsevol pla docent de les assignatures dels ensenyaments de l’ àmbit de ciències de la salut. Per aquesta raó sempre acaben donant-se de forma incomplerta i amb força cansament per part de l’ alumnat. A mes a mes com la Microbiologia es una assignatura molt llarga i a on sovint sorgeixen noves necessitats per la aparició de noves patologies ( SARS Co-V 2, grip aviar...) que s’ han d’ incloure al temari donada l’ actualitat, no es infreqüent que els paràsits quedin relegats tan sols a 3 o 4 lliçons. Una manera de solucionar el problema als darrers anys ha estat oferir una assignatura optativa complementaria per  tal que els alumnes que així ho desitgin ( principalment aquells que volen marxar cap a tasques assistencials en països del tercer mon) puguin endinsar-se en el coneixement, prevenció, diagnòstic i tractament de les principals infeccions parasitaries. 

Si be al temari de les assignatures troncals s’hi han vingut utilitzant metodologies de docència clàssiques amb la explicació dels continguts teòrics que tradicionalment s’ ha fet amb el suport de power-points, vídeos i resolució de problemes, i s’hi han realitzat avaluacions prèvies (diagnostiques) d’ alguns temes , activitats on-line per grups i qüestionaris al Campus virtual al final de cada lliçó  per valorar l’ assoliment dels coneixements i generar preguntes per part dels alumnes abans de començar la lliçó següent, en un camp com al de la parasitologia, a on una imatge val mes que mil paraules, en el temps del confinament i les classes virtuals es va crear una necessitat afegida de nous suports que es poguessin utilitzar de forma mixta o fins i tot completament virtual, facilitant el autoaprenentatge per part de l’ alumnat i les autoavaluacions per verificar l’ assoliment dels coneixements. Amb aquesta idea i per tal de solucionar les mancances patides en aquest període vàrem començar a provar d’ una manera certament improvisada l’ us de laboratoris de  Parasitologia virtuals per promoure la motivació de l’ alumnat, de la “generació d’ internet” i fer-los participar en el seu aprenentatge. L’ experiència va ser força engrescadora i ara la intenció es desenvolupar un projecte en el que a traves de la gamificació, i el virtual learning es pugui ampliar la dedicació a la parasitologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte es centra en la transformació de la proposta docent per afavorir l'aprenentatge de l'alumnat implicat.

Es pretén aplicar una estratègia que sigui actual i valida en un futur  on no es poden descartar nous confinaments.

Es transforma l'enfocament del model docent de la matèria vers l'aprenentatge de l'alumnat.

En quant a les linees d’ innovacio que s’ emplearan destaquem :

Realitat virtual:

La font d’informació seleccionada es de l’ Institut Suís Tropical i de Salut Pública. S’ afavorirà el treball en grup, el suport a presa de decisions, l’ anàlisis de casos i la seva resolució, i l’ us de mòbils a l’ aula. S’ incentivarà l’ Autoaprenentatge amb Feedback

Simulació y Estudi de casos.

Amb aquest programari d'aprenentatge els estudiants podran adquirir experiència en el diagnòstic de les malalties més importants dels helmints i protozous dels humans i  es podran entrenar les seves capacitats de diagnòstic mitjançant un microscopi virtual.

Objectius d'aprenentatge i enfocament didàctic

Objectius d'aprenentatge

Familiaritzar-se amb criteris morfològics per diferenciar els paràsits protozous i helmints més comuns :

Per millorar les habilitats de diagnòstic resolent exercicis de diagnòstic bàsics i avançats mitjançant un microscopi virtual.

Per obtenir una visió general de les estratègies de diagnòstic i aplicar-les o adaptar-les a preguntes diagnòstiques específiques

Per obtenir una visió general dels mètodes alternatius a la microscòpia (principalment mètodes moleculars i immunològics)

Adquirir experiència amb les claus de diagnòstic i assistència per triar les claus adequades (de llibres de text o documents de l'OMS)

Entendre els fonaments del diagnòstic optimitzant les estratègies diagnòstiques (per exemple, minimitzant falsos positius o falsos negatius) tenint en compte l'objectiu diagnòstic específic, la conseqüència del resultat diagnòstic per al pacient i els conceptes de valors predictius.

 

Enfocament didàctic

En essència, s’ oferirà l'oportunitat d'aprenentatge actiu mitjançant la resolució d'exercicis de diagnòstic amb un microscopi virtual i mitjançant proves interactives per avaluar els coneixements sobre diagnòstic.

Es presentarà una formació bàsica on la tasca és identificar un paràsit en una diapositiva virtual. El següent pas serà diferenciar els paràsits en una prova d'elecció múltiple . La tasca més difícil serà diagnosticar mostres virtuals amb infeccions o artefactes mixtes

Els mètodes d’ aprenentatge també inclouen conferències, discussió/presentació basada en casos, exercicis de resolució de problemes orientats al pacient, correlacions clíniques i laboratori.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/017
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Teresa Vinuesa Aumedes
Participants: 
Josep Maria Sierra Ortigosa
Paula Espinal Marin
Ester Fusté Dominguez
Guadalupe Jimenez Galisteo
Marta Jorba Pedrosa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Medicina
Odontologia
Assignatures implicades: 
Microbiologia Mèdica
Microbiologia
Laboratori Tropical Diagnòstic de laboratori de les principals infeccions oblidades