GIDEM

Grup d’Innovació Docent en Educació Musical
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent en Educació Musical (GIDEM) pretén la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Educació musical dins l’àmbit universitari a partir de l’actualització, revisió i valoració dels plans docents, tot incorporant noves metodologies, sistemes d’avaluació i entorns virtuals que permetin la innovació docent a partir de la pràctica crítica i reflexiva de l’equip docent involucrat. 

En concret, els objectius del Grup per la primera etapa de constitució seran: 

  • Actualitzar els plans docents de les assignatures d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
  • Coordinar l’equip de professorat de l’ensenyament d’assignatures de la mateixa temàtica que formen part de la Secció de Música del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la UB. 
  • Dissenyar, implementar i valorar diversos sistemes i instruments d’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
  • Utilitzar els entorns virtuals com a recursos que potencien el desenvolupament de competències professionals i artístiques per l'alumnat de la UB. 
  • Divulgar, a través de congressos i publicacions, els resultats obtinguts de les diferents línies de recerca que emprengui el Grup d’Innovació a partir de l’anàlisi de les dades recollides dels informes finals i dels qüestionaris d’avaluació d’alumnat i professorat. 
Codi UB: 
GINDO-UB/184
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Casals Balaguer, Marta
Membres del grup: 
Maria Eugènia Arús
Edmon Elgström Misol
Maria Fernanda Viñas Pavon
Maria Antònia Pujol i Subirà
Alexandre Fortuny
Veronica Asensio Arjona
Sandra Soler Campo
Eulàlia Polls
Lana Kovacevic

Projecte/s del Grup