Avaluació

0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global.

Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs

l projecte que proposem té una doble vessant. Pretenem elaborar material (recursos i activitats) que, d’una banda, serveixin de reforç als estudiants de Llatí de primer curs i, de l’altra, puguin ser aprofitats pels professors de l’assignatura en les seves classes. La idea és crear un curs d’iniciació al Llatí tenint present estratègies de docència mixta. Concretament es farien servir dos tipus d’estratègies:

• Aula inversa. Amb material de suport de caràcter teòrico-pràctic que inclouria contingut teòric, vídeos i activitats online.

Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Cada vegada més, s’intenta que els alumnes en general i especialment els estudiants de Màsters aprenguin mitjançant un enfocament multidisciplinar, essent capaços d’englobar tots els coneixements de les diferents assignatures i posar-los en pràctica quan sigui necessari.

L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa.

Un alt percentatge de l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil combina els seus estudis amb feines parcials, tot acusant una sobrecàrrega d’esforç des del primer semestre del primer any acadèmic. Aquest cansament fa necessari l’ús de metodologies actives, motivadores i contextualitzades que potenciïn un aprenentatge significatiu per a ells.

Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p.

“Química dels Aliments” és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa el primer semestre del grau de ciències culinàries i gastronòmiques, grau interuniversitari de la UB i la UPC amb la participació del CETT. Té com a objectiu que l’alumne conegui les estructures, reaccions i propietats dels principals grups de compostos d’interès en l’àmbit de l’alimentació, la tecnologia dels aliments i la gastronomia, així com l’adquisició del vocabulari necessari.

Fitxa Molecular

La fitxa Molecular és una activitat en equip d’aprenentatge autònom i tutoritzat. A les assignatures de Biologia Molecular (grau de Medicina) i de Bioquímica (grau d’Enginyeria Biomèdica) es treballen principalment els conceptes de DNA --> Transcripció a RNA --> Traducció a proteïnes. L’objectiu d’aquest treball és que els alumnes treballin sobre un gen concret els conceptes principals vistos a les classes teòriques.

El taller d’artista presencial i virtual

Tal com apunta el seu títol, el projecte El taller d’artista presencial i virtual planteja la ideació, disseny i realització de tallers d’artista de caràcter obert i a realitzar en un espai físic i en un entorn virtual alhora. De moment, plantegem de dur a terme dues edicions d'aquest projecte, cadascuna d’elles adscrites a les edicions pròximes del Barcelona Dibuixa [Museu Picasso de Barcelona i Institut de Cultura de Barcelona], les del 2021 i el 2022.

Creació d'un equip docent per a la incorporació coordinada de l’aprenentatge per projectes en assignatures de la menció Seguretat internacional (Grau de Seguretat)

A partir de l’experiència en el desplegament de l’ús de l’aprenentatge per projectes en dues assignatures de la menció en Seguretat internacional dins del Grau de Seguretat, es vol provar a incorporar parcialment aquesta metodologia a una tercera assignatura (introduint-la en les activitats pràctiques d’avaluació continua), coordinant l’actuació dels/de les docents per tal de que l’alumnat treballi sobre els mateixos projectes a les tres assignatures.

Aula inversa de diagnòstic i indicacions de l’exodòncia quirúrgica de les terceres molars incloses ( 3Ms)

La patologia que acompanya a l’erupció de les terceres molars o caixals del seny és molt freqüent entre la població independentment de l’edat, amb una prevalença elevada. Una de les decisions que l’Odontòleg ha de prendre sovint és la de la indicació de la seva extracció quirúrgica.

Nom llarg: 
ESTRATÈGIES D’INNOVACIO DOCENT PER A L’ENSENYAMENT TRANSVERSAL DE L’ANTIGUITAT
Presentació: 

El treball amb les fonts primàries és essencial en una gran diversitat d’assignatures de diferents matèries i per això és molt important repensar l’abordatge dels textos en la didàctica del Món Clàssic. En molts casos, calen aproximacions interdisciplinaris en el seu anàlisi, ja que aporten informacions vàlides per la llengua, la literatura, la història, la filosofia o la civilització grecoromana. Els objectus del grup són: 

1. Seleccionar i analitzar fonts primàries les fonts primàries, literàries i no literàries que poden se integrades en la docència de matèries relacionades amb el Món Clàssic.

2. Crear estratègies basades en les fonts primàries per a la docència de continguts transversals sobre Antiguitat Clàssica.

3. Dotar l’alumnat dels graus específics (Filologia Clàssica, Història, Arqueologia) i no específics (Filologies modernes, Humanitats) d’eines per a ampliar /aprofundir coneixements relatius a l’Antiguitat Clàssica través de les fonts primàries.

4. Investigar els recursos que poden ser utilitzats de forma bidireccional docent-discent: les metodologies i l’adquisició de competències a través d’ aquests recursos. 

Codi UB: 
GINDO-UB/182
Coordinació: 
Guzman Almagro, Alejandra
Membres del grup: 
Xavier Espluga
Lluis Pons Pujol
Núria Torres Benezet
Juan Miguel Muñoz Corbalan
Bernat Torres Morales - Universitat Internacional de Catalunya
Catalina Montserrat - Universitat de les Illes Balears
Diana Gorostidi Pi - Universitat Rovira i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Borja Díaz Ariño - Universidad de Zaragoza
David Pino
Albert Sabaté

Pàgines