Avaluació

La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social.

Dewey va plantejar el pensament i l’acció com processos que es troben intrínsecament vinculats. Ambdós es necessiten mútuament per construir-se, donar significat i coherència entre ells. El pensament necessita l’acció per convertir-se en coneixement i aquesta vinculació necessita la reflexió com allò actiu i motivador del que pensem i dels resultats que s’obtenen.

Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent

L'escola i els agents que la componen estan immersos en un procés de canvi incessant propiciat per l'adaptació a les demandes socials actuals i les tensions que aquestes provoquen. Els futurs docents, davant d’aquesta realitat educativa tan dinàmica, cal que adquireixin unes competències professionals que els ajudin a continuar aprenent i ser més versàtils per poder adaptar-se d’una forma exitosa als nous escenaris que segurament aniran sorgint al llarg de la seva vida com a docents.

Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia

La parasitologia tradicionalment forma part de les ultimes lliçons dels temaris de Microbiologia de qualsevol pla docent de les assignatures dels ensenyaments de l’ àmbit de ciències de la salut. Per aquesta raó sempre acaben donant-se de forma incomplerta i amb força cansament per part de l’ alumnat.

Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques

El projecte de la Wikireflexió es focalitza en l'ús del recurs del Wiki (moddle) com una aposta metodològica en l’aprenentatge col·laboratiu, l’autonomia de l’estudiant i la gestió transdisciplinaria dels sabers, i com un procés que ha de permetre millorar la interpretació i el coneixement de les fonts teòriques.

La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència)

El Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia Juridicopenal explicita com a competències bàsiques de la titulació les següents: 

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi. 

Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge.

Entre les competències que ha de desenvolupar un estudiant de grau, les professionalitzadores adquireixen una gran rellevància. Aquestes s’assoleixen mitjançant tot un seguit de continguts, habilitats i objectius d’aprenentatge i conjuntament amb altres competències, les quals sovint es treballen en més d’una assignatura.

Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO

És important que l’aprenentatge es pugui fer mitjançant activitats acadèmiques que involucrin o despertin l’emoció, que sigui motivadores, que fomentin la creativitat i que es puguin realitzar des del plaer (Bueno, 2017). Una de les múltiples vies per aprendre incentivant aquests aspectes passa per l’ús de metodologies docents actualitzades, com són l’ús de dispositius digitals i dels formats àudio-visuals, com l’enregistrament de vídeos i/o d’àudios.

Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia

Incentivar la recerca a l'estudiant a través de la construcció de xarxes bibliomètriques, anàlisi i interpretació de dades i informació resultant de les cerques de fonts científiques i bases de dades com SCOPUS , Web Of Science i PUBMED, a través de paraules clau o keywords relacionades amb les temàtiques a estudiar de la matèria. Això es farà aplicant eines Tics, com el programari bibliomètric: VOSVIEWER, que permetrà focalitzar i analitzar progressos o tendències en temes relacionats amb la Microbiologia a l'àrea de Podologia de forma eficient, ràpida i senzilla.

Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Educació Musical
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent en Educació Musical (GIDEM) pretén la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Educació musical dins l’àmbit universitari a partir de l’actualització, revisió i valoració dels plans docents, tot incorporant noves metodologies, sistemes d’avaluació i entorns virtuals que permetin la innovació docent a partir de la pràctica crítica i reflexiva de l’equip docent involucrat. 

En concret, els objectius del Grup per la primera etapa de constitució seran: 

  • Actualitzar els plans docents de les assignatures d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
  • Coordinar l’equip de professorat de l’ensenyament d’assignatures de la mateixa temàtica que formen part de la Secció de Música del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la UB. 
  • Dissenyar, implementar i valorar diversos sistemes i instruments d’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
  • Utilitzar els entorns virtuals com a recursos que potencien el desenvolupament de competències professionals i artístiques per l'alumnat de la UB. 
  • Divulgar, a través de congressos i publicacions, els resultats obtinguts de les diferents línies de recerca que emprengui el Grup d’Innovació a partir de l’anàlisi de les dades recollides dels informes finals i dels qüestionaris d’avaluació d’alumnat i professorat. 
Codi UB: 
GINDO-UB/184
Coordinació: 
Casals Balaguer, Marta
Membres del grup: 
Maria Eugènia Arús
Edmon Elgström Misol
Maria Fernanda Viñas Pavon
Maria Antònia Pujol i Subirà
Alexandre Fortuny
Veronica Asensio Arjona
Sandra Soler Campo
Eulàlia Polls
Lana Kovacevic
Alba Pujol Camins
Mercè Navarro Calafell
Nom llarg: 
Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal
Presentació: 

La Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal, té per objectius aprofitar, de forma cooperativa, els projectes d'innovació i els tots recursos didàctics implementats per diferents professors dels equips docents que són responsables/coordinadors de les assignatures que integren les disciplines de la Cirurgia Bucal de les Facultats d'Odontología d'Espanya.

En l'actualitat, existeix un grup actiu, integrat per 59 professors que pertanyen a diferents universitats públiques i privades, constituits en una associació (Asociación Española de Profesores Universitarios de Cirugía Bucal- AEPUCIB, https://www.aepucib.org). Aquest grup,fins avui en dia,  es reuneix anualment per posar exposar els temes que tenen a veure amb la innovació docent que s'han implementat en les seves facultats, les eines TIC i d'altres recursos que han emprat i els resultats d'aprenentatge dels alumnes, tant aplicats als continguts teòrics com teòric-pràctics (pràctiques pre-clíniques) com a les pràctiques amb pacients. Aquesta associació també és membre de la ADEE (Association for Dental Education in Europe).

Vist que en conjunt disposem de material docent original, es fa evident que compartir experiencies d'enssenyament és enriquidor per tots  i pretenem:

- 1- Fer un estudi per verificar que, la mateixa metodología docent (estudi de casos, estudi de problemes, portafolis, aules invertides....), en diferents grups d'alumnes de diferents facultats, poden donar el mateix o diferents resultats. Per això caldria una plataforma digital en la que els professors poguessin aportar el seu projecte d'innovació, degudament classificat segons l'objectiu)

- 2- Analitzar els resultats per veure on són els punts forts i els de millora per finalment, amb un seminari participatiu dels professors implicats, elaborar un projecte d'innovació validat i realment útil per aconsseguir els resultats d'aprenentatge desitjats amb la millor eficacia possible

-3- Fer una pool de preguntes d'examen i comparar els resultats per comparar els nivells d'aprenentatge i mirar d'homogeneitzar els continguts de les assignatures associades a la Cirurgia Bucal (projecte d'hogenització dels plans docents, respectant les peculiaritats). Per això caldria també, fer uns fons de preguntes i seleccionar-les de manera consensuada, mitjançà d'una plataforma digital on quedarien dipositades previament.

-4- Seguir progressant i enriquint l'activitat del grup d'inovació, compartint en forums nacionals i internacionals els resultats obtinguts amb l'única finalitat de millorar la qualitat de l'ensenyament de la Cirurgia Bucal a l'Odontologia

Codi UB: 
GINDO-UB/183
Coordinació: 
Sánchez Garcés, M Angeles
Membres del grup: 
Miguel Padial Molina. Prof Contratado Doctor UG
Octavi Camps Font. Prof Associat UB
Aida Gutiérrez Corrales. Profa. Associada US
Eduard Valmaseda Castellón. Porf. Titular UB
José Manuel Somoza Martín. Prof. USC
Mria Rizo Gorrita. Profa. US
Pedro Alomar. Prof. UIB
Mª Isabel Leco Berrocal. Profa. UCM
Juan Seoane Leston. Director del Departament d'Odontoestomatologia de la USC
Rui Figueiredo. Prof. Agregat UB
Cosme Gay Escoda. Catedràtic UB
Josep Arnabat Domínguez. Prof. Agregat UB
Enrique Alaejos Algara. Prof. Associat UB
Daniel Torres Lagares. Catedràtic US
Jorge Toledano Serrabona. Prof. associat UB
Gemma Sanmartí García. Profa. Associada UB
Maria Baus Domínguez. Profa. US
Alba Sánchez Torres. Profa Agregada UB
Albert González Barnadas. Profa. Associada UB

Pàgines